Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Útmutató a Nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatók záróvizsgájához

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Vizsgarend

A Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék kiemelt figyelmet fordít az általa képviselt, illetve tanított tárgyak számonkérésére. Elvünk, hogy a számonkérés módjával, a lebonyolítás menetével segítjük egy szigorú, de egészséges vizsgalégkör kialakulását, ezáltal a hallgatók számára lehetővé tesszük, hogy tudásuk legjavát nyújtsák. 
Minden egyéb tekintetben az érvényben lévő tanulmányi és vizsgaszabályzat (központi dokumentumtár - hallgatói szabályzatok) alapján járunk el.

Kedves Hallgató!

Tanulmányainak befejezéseként Önnek utolsó alkalommal a záróvizsgán kell számot adnia arról, hogy megfelel a közgazdász képzés követelményeinek. A záróvizsga bizottság azt értékeli, hogy elsajátította-e az elméleti ismereteket és azokat a gyakorlatban milyen szinten lesz képes alkalmazni. Annak érdekében, hogy Ön a záróvizsgán minél jobb eredményt érjen el, a legfontosabb tudnivalókról, a záróvizsga menetéről az alábbiakban tájékoztatom.

A szóbeli záróvizsga két részből áll, elsőként a szakdolgozat védéséből, majd az elméleti ismeretek vizsgatétel alapján történő számonkéréséből.

1. A szakdolgozat védése

A szakdolgozat védésekor Önnek prezentálnia kell a téma feldolgozása során végzett munkáját és annak eredményét. A prezentáció maximum 10 perc, amelyet pontosan be kell tartani. A szakdolgozat sikeres és hatékony bemutatása érdekében Power Point program felhasználásával 8-10 diát készítsen, amely tartalmazza:

 • a téma feldolgozásána célját, az alkalmazott módszereket, a dolgozat fő részeit
 • a vállalkozás bemutatását
 • a téma feldolgozásának főbb (3-4) eredményeit
 • következtetéseket, javaslatokat.

A prezentáció anyagát nyomtatva is készítse el 3 példányban, és a vizsgabizottság tagjainak adja át a prezentáció megkezdése előtt.

A prezentáció után válaszolnia kell a bizottság által feltett kérdésekre, amelyek a szakdolgozattal kapcsolatosak.

2. Vizsgatételek számonkérése

A számonkérés szakaszai: tételhúzás, felkészülés (kb. 15 perc), tétel ismertetése. A szóbeli tételekre történő felkészüléskor vegye figyelembe, hogy Önnek korlátozott idő áll rendelkezésre a tétel ismertetésére és az esetleges kérdések megválaszolására. Emiatt a tételeket röviden, lényegükett kiemelve dolgozza ki és sajátítsa el. Figyeljen arra, hogy a tételek komplexek, több tantárgy ismeretanyagát foglalják össze és ennek az Ön feleletében is tükröződnie kell. Az elsajátított ismereteket célszerű valós, aktuális gyakorlati példákkal kiegészíteni, amelyek emelik a felelet színvonalát.

A záróvizsgára történő felkészüléshez türelmet és kitartást, a vizsgán való szerepléshez sok sikert kívánok.

  Dr. Máté Zoltán PhD főiskolai tanár
szakfelelős

 • Záróvizsga tételsor - NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAK - Nemzetközi szállítmányozási és logisztika szakirány
 

Záróvizsga kérdéssor

A kérdések kapcsán Önnek azt kell bebizonyítania, hogy rendelkezik mindazokkal a képességekkel, amelyek egy Nemzetközi gazdálkodási (korábban Külgazdasági) szakos közgazdásztól elvárhatók. Ennek megfelelően Önnek komplex módon kell tudnia gondolkodnia külgazdasági témákban, önálló feladatmegoldásra kell képesnek lennie. A tételek mindegyike egy komplex, mikro- és makro-szempontokat is figyelembe vevő, a tárgyi tudás mellett az önálló véleményalkotásra, gondolatokra, tájékozottságra is építő feladathalmazt tartalmaz. A tételek alkalmasak mind az elméleti háttér, mind a gyakorlati tudás és a tájékozottságmérésére. Az értékelésnél a bizottság mindezeket a szempontokat figyelembe veszi. Mivel a tételek mindegyike nagyban épít egy olyan gyakorlati példára, amely önálló ötleteken alapul, az eddigi tapasztalatok alapján a közös tételkidolgozás nagy hátrányokkal járhat, mert nem serkenti Önt a gondolkodásra, és minden vizsgázó ugyanazt a sablont mondja el. A hangsúly nem egy bizonyos „tökéletes válasz" elmondásán van, hanem azon, hogy mennyire képes önállóan megoldani a problémát, mennyire kreatív a saját szakmájában. Elvárás az is, hogy tisztában legyen azokkal az aktuális eseményekkel, amelyek az adott témakörhöz kapcsolódnak. Például a világkereskedelem problémáinak elemzése nem érhet véget a WTO megalakulásánál: tisztában kell lennie a jelenleg zajló Doha Forduló legfontosabb kérdéseivel is; a magyar vállalatok külpiaci versenyképessége és a külkereskedelmi tevékenység jövedelmezősége nagyban függ a forint árfolyamától, így tájékozottnak kell lennie a magyar árfolyampolitika kérdéskörében is. A tétel összes kérdésének megválaszolására természetesen nem lesz lehetősége, a bizottság valószínűleg meg fogja Önt kérni, hogy egy-egy témakört emeljen ki, és azt részletesebben elemezze. Az államvizsga ezen része nagyban hasonlít egy szakmai beszélgetésre - ezért arra kérjük, hogy a bizottság által feltett kérdésre válaszoljon, ne térjen vissza a kidolgozott tétel oda nem kapcsolódó részeihez! A vizsga-vizsgálat részét képezik az Ön kommunikációs képességei is. 

Hogyan zajlik az államvizsga?

 • Ön megjelenik a vizsgateremben a vizsga kezdete előtt fél órával, és a jelen lévő oktatástechnikus segítségével installálja prezentációját a teremben lévő számítógépre.
 • A vizsga kezdetekor a vizsga elnöke - valamennyi vizsgázó részvételével - megnyitja a záróvizsgát.
 • Ezt követőn a bizottság elnöke elmondja, hányan maradjanak a teremben - a teremben maradók húznak egy-egy tételt (a mellékelt kérdések egyikét), majd leülnek kidolgozni. Erre kb. 15 perc áll rendelkezésükre.
 • A felkészülést követően kezdődik az Ön vizsgája. A vizsga két részének sorrendjét az elnök határozza meg. A Bizottság általában igyekszik a két részt, a védést és a komplex tételt összekapcsolni; segítse ebben őket - ez jó benyomást kelt.
 • Ha végzett: elhagyhatja a termet, vizsgázik az Önt követő, illetve tételt húzni és felkészülni mehet a következő vizsgázó (ennyiben hasonlít az államvizsga a tantárgyi vizsgára - de csak ennyiben).
 • Miután a Bizottság előtt valamennyien záróvizsgát tettek, együttesen jelennek meg a közös értékelésen, az eredményhirdetésen. Ekkor megtudják a dolgozat témájára kapott jegyet, a komplex kérdés témájának válaszára adott jegyet, a záróvizsga eredményét, illetve oklevelének (diplomájának) minősítését.

Összességében a záróvizsga formája inkább hasonlít egy szakmai beszélgetésre, mint a hagyományos tantárgyi vizsgára

Az értékelés módja a következő: 
A Bizottság ad egy jegyet a két opponens véleményének figyelembe vételével a szakdolgozat védésére. A szakdolgozat védésére adott osztályzat az opponensi javaslatoktól akár több jeggyel is eltérhet! A Bizottság további jegyben értékeli a komplex tételre adott válaszát. A kettő egyszerű számtani átlaga adja az államvizsga jegyét. Az államvizsga jegye, illetve korábbi szigorlati eredményei alapján a Bizottság jegyzője kiszámítja a diploma minősítését.

A záróvizsga pontos időpontjáról és helyszínéről a Oktatási Igazgatóság Gazdálkodás Kari Egység a későbbiekben értesítést küld.

Jó munkát kívánok a felkészüléshez!


 

Partnereink