Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

IX. ÚJ ÉVFOLYAM, 3. SZÁM, 2018.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

A szerkesztőség levele a Látogatóhoz

Tisztelt Látogatónk!

Az Economica már a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara kiadásában megjelenő tudományos folyóirat. Eddigi nyomtatott példányai elektronikus formában is megtalálhatók, letölthetők az intézmény honlapján. Az újdonság az, hogy a további számokat csak online közöljük.  Elsősorban közgazdaság-, és gazdálkodás-tudományi, és az ezekhez kapcsolódó (pl. gazdaságmatematika, gazdaságinformatika, regionális tudományi stb.) írásokat jelentetünk meg. Az egyetem oktatóin, kutatóin kívül folyóiratunk nyitva áll a szélesebb szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is. Befogadunk angol, német, és új-latin nyelveken megírt munkákat is, amelyekhez azonban részletesebb cikk ismertetőt kell csatolni.

Törekvéseink, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek közreműködésével időnként kitekintsünk Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, környezeti problémáira, regionális és világgazdasági változásaira is. Szívesen látjuk minden kutató munkáját közlési tartományunkban, de – a lektori vélemények figyelembevételével is – megjelentetési kötelezettséget nem vállalunk. A szerzőnek garantáljuk, hogy a szerkesztőségi munkán túljutott szöveget, installációkat csak véglegesítő jóváhagyása után jelentetjük meg. Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt Kollégákat, hogy honoráriumot nem tudunk fizetni, arra egyelőre nincs fedezetünk. Végül kérünk mindenkit, hogy kéziratát futassa le valamelyik helyesírási programon, és betűhíven adja le. Az online forma, a számítógép ördöge megkívánja, hogy az esetleges hibákat közösen szűrjük ki. Cserébe a szerkesztők is igyekeznek a lehető leggondosabban dolgozni a szerzők szakmai hírnevének védelme és megbecsülése végett.

 A  szerkesztőség

 

 

Egészségturizmus, mint egészségmagatartás-formáló színtér –  jövőbeni kutatási irányok bemutatása

Savella Orsolya  - Kóródi Márta

Az egészségturizmus – ezen belül főként a wellness turizmus  sajátos eszközei által nemcsak a pihenés, kikapcsolódás élményével, hanem az informális tanulás útján történő, egészségre irányuló ismeretszerzés lehetőségével is rendelkezik. Jelen tanulmány egy alapkutatás eredményeire támaszkodva fogalmaz meg további kutatási irányokat, melyek alapot biztosíthatnak arra, hogy a turizmus szóban forgó ágazata hatékony egészségnevelési színtérré váljon. 

 

A Bolyaiak előtti évszázad enciklopédikus magyar természettudósa

Madaras Lászlóné

A cikk visszatekint a Bolyaiak előtti évszázadban Jászapátin született Makó Pál életének főbb állomásaira. Munkásságának kiemelkedő szakaszát jelentik a bécsi Theresianumban töltött évek, ahol a matematika és a kísérleti fizika rendes, valamint a mechanika rendkívüli tanáraként tevékenykedett. Számos európai szintű tankönyvet írt a matematika, a logika, a fizika, a filozófia és más tudományok területéről. Európai színvonalú tankönyvei megalapozták azt, hogy a természettudományok fejlődése Magyarországon a 18. század második felében felzárkózhatott Európa fejlettebb régióihoz.

 

Stratégiai gondolkodás, stratégiaalkotás fejlődési állomásai

Csizmásné Tóth Judit

A stratégiaalkotás folyamatát napjainkban a stratégiai gondolkodás fejlődési állomásait áttekintve a stratégiai menedzsment keretei között értelmezzük, melynek során a stratégiát a turbulensen változó környezet figyelembevételével alakítjuk ki, kapcsolatot teremtünk a stratégia kialakítása és végrehajtása között, valamint elfogadjuk, hogy a stratégiaalkotási folyamat éleslátást, kreativitást és szintézist igényel, és fontos szerepe van a folyamatban a tanulásnak is. A stratégiai menedzsment koncepciója szélesebb körben kezeli a stratégia kialakítását befolyásoló tényezőket, szemben a stratégiai tervezés racionális döntéshozatalra épülő koncepciójával, valamint a stratégiaalkotás mellett a megvalósításra is ugyanakkora hangsúlyt fektet. A stratégiai menedzsmentben a tervezésről a vezetésre tevődik át a hangsúly. Cikkem célja a stratégiai gondolkodás fejlődési állomásainak bemutatása, hogy milyen iskolákon keresztül jutottunk el a jelenlegi stratégiaalkotási folyamatot, a stratégiai menedzsmentet meghatározó elméleti modellekhez.

 

Generációspecifikus kínálatmenedzsment a turizmusban

Kóródi Márta

Mind a turisztikai szolgáltatók számára, mind a turizmusfejlesztéssel foglalkozók számára egyre nagyobb jelentőséggel bír a generációs szempontok figyelembe vétele, mely klasszikusan a humán erőforrás gazdálkodással foglalkozók tevékenységében merül fel, mint a kínálat szerves részeként megjelenő személyes szolgáltatásokat nyújtó munkatársak esetében szerepet játszó tényező. A másik, de nem másodlagos szempont a kereslet generációs jellemzőivel függ össze, aminek tükröződnie kell a szolgáltatás-kínálatban is. A generációs keresleti jellemzők primer, megkérdezésen alapuló módszerrel kerülnek beazonosításra, a kínálat elemzésére megfigyeléssel kerül sor a minőségi védjeggyel jelzett négycsillagos szállodák körében. A kapott eredmények összehasonlítása a generációs igényekhez alkalmazkodás mértékére enged következtetni.

 

Living Values Nemzetközi Oktatási Program a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán

Fried Zsófia

A Belső Értékeink Nemzetközi Oktatási Program (Living Values Education) létrejöttének leglényegesebb indítéka, hogy a bennünk lévő jót, belső értékeinket „élővé”, a mindennapjaink részévé tegyük, és így egy olyan értékrendet mutassunk gyermekeinknek, ami az életüket minőségivé teszi. A program elsősorban pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, gyermekeink közvetlen környezetének, és a gyermekeknek szól. A cikk 2017-2018. tanév 2. félévében a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Karán, a “Pedagógusok belső eszköztára: Pedagógus személyiségünkkel közvetített belső értékeink.” címmel indított választható kurzus hallgatóinak és a foglalkozásokat vezető tanárnak a tapasztalataiból ad ízelítőt.

 

Alkoholmentes italkategóriák választását befolyásoló tényezők

Földi Kata - Kovács Ágota

A szerzők fogyasztói motiváció-kutatást folytattak fókuszcsoportos interjúk módszerével, Censydiam modell alkalmazásával, a rendkívül éles versenyhelyzetű és telített alkoholmentes üdítőitalok piacán. Kutatási céljuk, hogy az alkoholmentes üdítőital termékkategóriák választását befolyásoló tényezők - az előnyök és a hátrányok - feltárása révén új termékfejlesztési javaslatukkal a piac bővítésére és a fogyasztói elégedettség növelésére tegyenek javaslatot.

 

Egy sikeres bolt készletgazdálkodásának elemzése egy hátrányos helyzetű kistérségben

Földi Kata - Török Ádám Imre

Tiszasason, amely Jász-Nagykun-Szolnok megyében az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben, a Kunszentmárton kistérségben helyezkedik el, kedvezőtlen mikrokörnyezeti tényezők között, különösen alacsony diszkrecionális jövedelmű vásárlók körében hogyan tud sikeresen üzemelni egy kiskereskedő? A szerzők vizsgálatának célja, hogy értékeljék, a kiskereskedők áruforgalmi sikeréhez hogyan járul hozzá a javuló készletgazdálkodás.

 

 

 Vissza az Economica főoldalára


„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése
a Neumann János Egyetemen”  EFOP-3.6.1-16-2016-00006

IMPRESSZUM

Economica a NJE Gazdálkodási Kara tudományos közleményei. IX. új évfolyam online  2018/3. Főszerkesztő: Dr. Fülöp Tamás PhD. főiskolai tanár, felelős szerkesztő Dr. Molnár Edina PhD. főiskolai tanár, olvasószerkesztő Dr. Kóródi Márta főiskolai tanár, angol nyelvi lektor: Dr. Bagdi Róbert főiskolai docens.  Felelős kiadó: Dr. Szabó Attila főiskolai docens, dékán. Szerkesztőség: 5000 Szolnok, Campus Tiszaligeti sétány 14. Telefon:  06 56 510 300,  email: molnar.edina@pk.uni-neumann.hu

ISSN 2560-2322Partnereink