Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

IX. ÚJ ÉVFOLYAM, 2. SZÁM, 2018.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

A szerkesztőség levele a Látogatóhoz

Tisztelt Látogatónk!

Az Economica már a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara kiadásában megjelenő tudományos folyóirat. Eddigi nyomtatott példányai elektronikus formában is megtalálhatók, letölthetők az intézmény honlapján. Az újdonság az, hogy a további számokat csak online közöljük.  Elsősorban közgazdaság-, és gazdálkodás-tudományi, és az ezekhez kapcsolódó (pl. gazdaságmatematika, gazdaságinformatika, regionális tudományi stb.) írásokat jelentetünk meg. Az egyetem oktatóin, kutatóin kívül folyóiratunk nyitva áll a szélesebb szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is. Befogadunk angol, német, és új-latin nyelveken megírt munkákat is, amelyekhez azonban részletesebb cikk ismertetőt kell csatolni.

Törekvéseink, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek közreműködésével időnként kitekintsünk Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, környezeti problémáira, regionális és világgazdasági változásaira is. Szívesen látjuk minden kutató munkáját közlési tartományunkban, de – a lektori vélemények figyelembevételével is – megjelentetési kötelezettséget nem vállalunk. A szerzőnek garantáljuk, hogy a szerkesztőségi munkán túljutott szöveget, installációkat csak véglegesítő jóváhagyása után jelentetjük meg. Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt Kollégákat, hogy honoráriumot nem tudunk fizetni, arra egyelőre nincs fedezetünk. Végül kérünk mindenkit, hogy kéziratát futassa le valamelyik helyesírási programon, és betűhíven adja le. Az online forma, a számítógép ördöge megkívánja, hogy az esetleges hibákat közösen szűrjük ki. Cserébe a szerkesztők is igyekeznek a lehető leggondosabban dolgozni a szerzők szakmai hírnevének védelme és megbecsülése végett.

 A  szerkesztőség
A biztonság értéke és ára

Hima Gabriella 

A tanulmány a biztonság (safety) filozófiai és szociológiai aspektusait valamint az ennek hátterét képező közbiztonság (security) ökonómiai vonatkozásait vizsgálja. Bár a (poszt)modern kor ökológiai katasztrófái és terrorcselekményei nem tekinthetők a biztonságról folyó közéleti viták fő okainak, tény, hogy a 20-21. század fordulójától kezdve a fenyegetettség érzetének növekedésével a biztonság iránti vágyunk egyenes arányban növekszik. Ez a vágy, persze, nem újkeletű: mint elemi antropológiai szükséglet az emberiséggel egyidős. A politikai retorika az ókori római szónokoktól kezdve a modern államvezetésekig mindig is operált ezzel a fogalommal, gyakran manipulatív célokra használva azt. A biztonságot középpontba helyező politikai kampányok éppúgy az ősi, zsigeri eredetű halálfélelmet célozzák meg, mint a mágiák és rítusok, kezdve az ősi hiedelmektől és babonáktól a vallásokig. A biztonságra a legtöbb nyelvben – így a magyarban is – egy szó van, az angolban kettő, melyek a biztonság két aspektusát testesítik meg: a safety a cél, a security pedig az eszköz a cél eléréséhez. A safety olyan cél, amelyről tudjuk, hogy elérhetetlen, mégis vágyunk rá, olyan utópia, mint a modern európai társadalmak egyéb értékfogalmai (szabadság, egyenlőség, igazságosság). A biztonság (safety) nem vásárolható meg, azonban sokat tehetünk a saját biztonságunkért és a közbiztonságért (security), amelynek nemcsak eszmei, hanem materiális értéke, azaz ára van. A security ebben az értelemben nem más, mint a filozófiai-szociológiai értelemben felfogott safety közgazdasági aspektusa.

 

A biztonság gazdasági kultúrája

Huff Endre Béla

Reklámvers volt régen: „A biztosítás, biztonság!” Helytálló megállapítás, mind gazdaságfilozófiai, mind biztosításelméleti szempontból. Aki biztonságra törekszik, az biztosítja magát. Így tesz a hegymászó, aki visz magával biztosítókötelet, a légtornász is, aki biztonsági hálót feszíttet maga alá a „halálugrása” előtt. Hasonlóképpen jár el az üzletember, aki nemcsak a veszélyes, de még „simának” ígérkező ügyleteit is a szükséges mértékig bebiztosítja. Biztonságra törekszik, tisztában van vele, hogy a kockázatot szükséges menedzselnie, ez irányú kulturáltsága vezeti a biztosítás és biztonság kultúrájához, olyannyira, hogy a biztonság iránti igényt, manapság minden sikerorientált gazdasági és pénzügyi művelethez hozzá kapcsoljuk. A dolgozat első része történetiségében mutatja be a biztonság-biztosítás, a biztonságkultúra fejlődését az ókortól napjainkig, második részében az öngondoskodás és az intézményi menedzsment, valamint a biztonsági paradoxon vonatkozásában tárja fel a szerző a biztonságkultúra gazdaságtanát.

 

Controlling Methods for SMEs’ Risk Reduction

Lakatos Vilmos - Ipolyi Vanda Vivien - Tímár Tímea

A substantial proportion of entrepreneurs strive to reduce the risk of their activity, which means they refer to a number of methods known, but rarely applied by them. Risk reduction activities can be totally interconnected with the ‘controlling’ approach and methods that are still not well known to a lot of company executives, but the introduction and application of those methods provide tangible results for business decision-makers within a relatively short period of time. The paper presents the size, activity, financial process characteristics, planning features, suppliers and buyers' evaluation practices of the investigated SMEs using correlation analysis methods. The study is a continuation of a research topic that has been going on for many years and is based on data collection from the years 2015 and 2016. We have evaluated the planning and management features of a total of 53 micro, small and medium-sized enterprises by questionnaire processing.

 

Kockázat és biztonság az online piactereken:

A vásárlók tudatossága és a fogyasztóvédelem összefüggései

Szűcs Róbert Sándor

A fogyasztó kijelenti magáról, hogy döntéseiben következetes és racionális. Alapvető különbséget kell tennünk a valódi és a vélt tudatosság között. A valódi tudatosság a fogyasztói fogok ismeretén alapul, míg a vélt tudatosság csak a fogyasztó saját magában való hitén. Kutatásom célja (minta nagysága=2182 fő) felmérni a megkérdezettek fogyasztóvédelmi ismereteinek szintjét és következtetéseket levonni a tudatosságot illetően, vagyis mérni a fogyasztóvédelmi értelemben vett tudatosságot az online piacok esetén. Megállapíthatom, hogy az online vásárlások 14 napos indoklás nélküli elállási jogának, a külföldi webshopok ÁFA- és vámfizetési kötelezettségének szabályai az online vásárlók számára kevéssé ismertek.

 

Jótállás a fogyasztók fejében

Szűcs Róbert Sándor

A jótállás alapvető eszköz a fogyasztóvédelemben, ezért joggal feltételezhető, hogy a fogyasztók a legfontosabb szabályokat ismerik, hiszen azok mindenkit érintenek. Azt gondolom, ha a fogyasztónak nincs pontos információja a jótállásról, akkor a fogyasztói tudatosság megkérdőjelezhető. Kutatásom szerint (minta nagysága 2182 fő) a megkérdezettek meg vannak győződve arról, hogy egy 4.999 Ft-os műszaki termékre (hajszárító) törvényi kötelezettség a garancia. A megkérdezetteknek csak 19,7%-a tudja, hogy ez nincs így. A megkérdezetteknek csupán az 56,3%-a tudta azt megmondani, hogy a jótállás törvényi kötelezettségének ideje egy másik műszaki termék esetén (televízió) 12 hónap. A jótállás ideje kapcsán több adat is feltűnt (6, 18, 36, 60 hónap). Megállapíthatjuk, hogy a fogyasztói jogok ismerete rendkívül gyenge Magyarországon.


Szegmentálás döntési fa alkalmazásával

Dudás Péter

A gazdaságtudományok területén az igényes elemzéshez magas szintű matematikai, statisztikai módszerek ismerete szükséges. A különböző tételek, mutatók, eloszlások napjainkban már számítógépes könnyen kezelhető programokba beépített elemzési eszközök. Bizonytalan döntések esetén egyre több területen alkalmazzák a döntési fákat. A módszerrel döntési szabályok alkothatók, így szegmentálásra is használható. A tanulmány egy ilyen csoportosításra alkalmas klasszifikációt mutat be.


A családok otthonteremtési kedvezménye és annak várható hatásai

Tóth Flóra - Horváthné Kökény Annamária

A gazdaság minden területén, épp úgy, mint az otthonteremtés esetében, fontos szerepet tölt be az állami szabályozás. Szükségességét az is mutatja, hogy a napjainkban elérhető és igényelhető Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) egyre több család számára jelent fejlesztési lehetőséget, állami támogatás igénybevételével, egyre gyorsuló ügyintézés és egyre kedvezőbb feltételek megléte mellett. A CSOK témakörében szekunder kutatás mellett, primerkutatást is végeztünk, 2017 tavaszán és őszén a lakosság körében, mely eredményeinek bemutatására jelen cikk ad lehetőséget. Kérdőíves felmérést alkalmaztunk, melyben elsősorban a CSOK ismertségére, eddigi és várható eredményeire, hatásaira kerestük a választ.


ÉLETKÉRDÉSEK AZ ÖNISMERET TÜKRÉBEN:

Egy választható egyetemi kurzus tapasztalatai

Molnár Edina - Márfy Anna

Választható tantárgyként meghirdetve, nagy hallgatói érdeklődést keltve, de tulajdonképpen tudásmélyítő szakkollégiumi kurzusként találtuk ki az „Életkérdések”-et. A tudásmélyítés ebben az esetben az önismeret mélyebb szintjének elérését jelentette, amely maradéktalanul meg is valósult a félév során. A hallgatói reflexiók önmagukért beszélnek. A kurzus végén a hallgatókkal együtt vontuk le a végkövetkeztetést: a lelki biztonságot az önismeret és a világgal kialakított harmónia teremti meg.

 

 Vissza az Economica főoldalára


„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése 
a Neumann János Egyetemen”  EFOP-3.6.1-16-2016-00006

IMPRESSZUM

Economica a NJE Gazdálkodási Kara tudományos közleményei. IX. új évfolyam online 2.  2018. Főszerkesztő: Dr. Fülöp Tamás PhD. főiskolai tanár, felelős szerkesztő Dr. Molnár Edina PhD. főiskolai tanár, Fábián Péter olvasószerkesztő

Angol nyelvi lektor: Dr.Csatlós Krisztina PhD. főiskolai docens.  Felelős kiadó: Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár, dékán. Szerkesztőség: 5000. Szolnok, Campus Tiszaligeti sétány 14. Telefon:  06 56 510 300,  email: molnar.edina@pk.uni-neumann.hu

ISSN 2560-2322


Partnereink