Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

IX. ÚJ ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2018.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

A szerkesztőség levele a Látogatóhoz

Tisztelt Látogatónk!

Az Economica már a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara kiadásában megjelenő tudományos folyóirat. Eddigi nyomtatott példányai elektronikus formában is megtalálhatók, letölthetők az intézmény honlapján. Az újdonság az, hogy a további számokat csak online közöljük.  Elsősorban közgazdaság-, és gazdálkodás-tudományi, és az ezekhez kapcsolódó (pl. gazdaságmatematika, gazdaságinformatika, regionális tudományi stb.) írásokat jelentetünk meg. Az egyetem oktatóin, kutatóin kívül folyóiratunk nyitva áll a szélesebb szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is. Befogadunk angol, német, és új-latin nyelveken megírt munkákat is, amelyekhez azonban részletesebb cikk ismertetőt kell csatolni.

Törekvéseink, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek közreműködésével időnként kitekintsünk Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, környezeti problémáira, regionális és világgazdasági változásaira is. Szívesen látjuk minden kutató munkáját közlési tartományunkban, de – a lektori vélemények figyelembevételével is – megjelentetési kötelezettséget nem vállalunk. A szerzőnek garantáljuk, hogy a szerkesztőségi munkán túljutott szöveget, installációkat csak véglegesítő jóváhagyása után jelentetjük meg. Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt Kollégákat, hogy honoráriumot nem tudunk fizetni, arra egyelőre nincs fedezetünk. Végül kérünk mindenkit, hogy kéziratát futassa le valamelyik helyesírási programon, és betűhíven adja le. Az online forma, a számítógép ördöge megkívánja, hogy az esetleges hibákat közösen szűrjük ki. Cserébe a szerkesztők is igyekeznek a lehető leggondosabban dolgozni a szerzők szakmai hírnevének védelme és megbecsülése végett.

 A  szerkesztőség

 

Költségvetés és államadósság:
a pénzügyi stabilitás a fenntartható növekedés feltétele

Kovács Árpád 

A cikk központi gondolata az államháztartás stabilitása és az ország fenntartható gazdasági fejlődése közötti kapcsolat. Az írás választ keres arra, hogy a rendszerváltozás utáni negyedszázadban a társadalmi- és gazdasági működés külső és belső meghatározottságai mennyiben segítették, illetve gátolták a honi fejlődést. A cikk bizonyítja, hogy a stabilitás és a növekedés egymást erősíteni hivatottak. Pénzügyi stabilitás hiányában nem lehet a fejlődés fenntarthatóságának feltételét jelentő versenyképességről, illetve, szélesebb értelemben, a közjó megvalósulásáról beszélni. Utóbbi lényegében ma abban található meg, hogy dinamikus egyensúlyban vannak a pénzügyi stabilitási és a növekedési érdekek, és a társadalmi-gazdasági igények kielégítése az általuk meghatározott keretben valósul meg.

 

Magyarország és a környező Európai Uniós tagországok megújuló energiafelhasználása

Csizmásné Tóth Judit - Poór Judit - Hollósy Zsolt

Cikkünkben Magyarország és a környező Európai Uniós országok (Románia, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Horvátország és Bulgária) körében tekintjük át a megújuló energiafelhasználással kapcsolatban az elmúlt 10 év változásait. 2015-ben az EU-28 tagországaiban a megújuló energia részaránya a végső energiafogyasztásból 16,7%, a villamos energiából 28,8%, a fűtés/hűtés energiájából 18,6%, a közlekedésből pedig 6,7%. Bemutatjuk Magyarország és a környező tagországok vállalásait a megújuló energia részarányt illetően, és a vállalások 2015. évi teljesülését. Áttekintjük a bruttó belső energiafogyasztás és a megújuló energia részarányait is.

 

A fenntartható földhasználat új lehetőségei és kihívásai

Naárné Tóth Zsuzsanna - Naár Antal Tamás - Sőreg Ádám Pál - Vinogradov Szergej

A fenntarthatóság fogalmával, illetve annak megvalósíthatósági lehetőségeivel a szakirodalom még csak mintegy három évtizede foglalkozik. A fenntartható fejlődésnek, nagyon sok meghatározása létezik, megkülönböztetik szűkebb és tágabb értelmezését is. A fenntarthatóság fogalmának meghatározását elengedhetetlenül fontosnak tartjuk, hiszen a mezőgazdaság fenntarthatósága is csak ezen a rögzített fogalomkörön belül értelmezhető. Tanulmányunk elsődlegesen a mezőgazdasági termelés és az Európai Unió országaiban, régióiban jellemző gazdálkodási gyakorlat fenntarthatósági kérdéseivel foglalkozik. Elemzésre kerülnek az agrárszektoron belüli hozzáadott érték előállítási képesség, a gazdálkodás intenzitása, a nem megújuló externális inputfelhasználás, a birtokszerkezet, és a talaj termőképességének megőrzése közötti európai szintű összefüggések.

 

A vállalatok stratégia-alkotására ható tényezők

Mester Éva - Tóth Róbert - Túróczi Imre

A tanulmányban részletesen bemutatjuk a gazdasági növekedés hagyományos és újszerű trendjeit, melyek alapján kijelenthető, hogy egy komplex rendszerről van szó, amelynek elemzése szinte mindig időszerű, ami elsősorban a rohamosan változó, globális rendszereknek, kapcsolati hálózatoknak tudható be. A gazdasági növekedés a 21. században is rendkívül fontos, azonban új szemléletmód kapcsolódik hozzá. Megjelenik két fontos tényező, azaz a fenntarthatóság és a társadalmi fejlődés. Jóllehet, hogy a gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés egymással ellentétes irányú, amely egyáltalán nem szolgálja a fenntartható növekedés elméletének alapgondolatát. A tanulmányban arra törekedtünk, hogy bemutassuk ennek a rendszernek az összetettségét, illetve az azt befolyásoló tényezők körét. 

 

Fenntarthatóság: kudarc és kiút

Lengyel Attila

Az elmúlt évtizedek fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítései globálisan kudarcosak. Még mindig a legrosszabb klímaforgatókönyv szerint haladunk, a sokak által történelmi mérföldkőnek nevezett párizsi klamacsúcs nem hozott valódi áttörést. A tétlenségre számos magyarázat született. Arra már kevesebb, hogy miként lehetne az emberekben valódi szemléletváltást elérni.

 

AZ ÖKO-ETIKA EREDETÉRŐL

Huff Endre Béla

A természeti környezet fenntartható fejlődésének biztosításának figyelembevételével is számolni szándékozó műszaki és gazdasági szakembereknek komoly kihívásokkal kell számítaniuk. Különösképpen, a szakmai nehézségeiken túl, fel kell készülniük, hogy épp az ökológia művelői nehezítik meg leginkább munkájukat. Zöld szervezetek politikusai és a környezettudomány egymással is acsarkodó erőterében kell helytállniuk. A továbbiakban ebbe a kusza viszonyrendszerbe nem gabalyodunk, inkább etikai összefüggéseibe, és eredettörténetébe tekintünk be.

 

Diszkriminancia analízis alkalmazása egy, az egészségturizmusban alkalmazott kérdőív eredményein

Savella Orsolya - Dudás Péter

A tanulás szabadidős tevékenységekben, így a turizmusban való jelenlétének vizsgálata az elmúlt 20 évben vált népszerűvé. Számos tanulmány foglalkozik a területtel, különbség a tanulás típusainak kiválasztásában, a kutatásban résztvevők és a vizsgálat módszereiben van. Jelen tanulmány célja, egy már tesztelt kérdőív adatbázisának további feldolgozása, amelyben a tanulás feltárásán túl, a diszkriminancia analízis módszerét alkalmazva a minta további osztályozásának helyességét tárjuk fel.

 

 Vissza az Economica főoldalára


„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése
a Neumann János Egyetemen”  EFOP-3.6.1-16-2016-00006

IMPRESSZUM

Economica a NJE Gazdálkodási Kara tudományos közleményei. IX. új évfolyam online 1.  2018. Főszerkesztő: Dr. Fülöp Tamás PhD. főiskolai tanár, felelős szerkesztő Dr. Molnár Edina PhD. főiskolai tanár, Fábián Péter olvasószerkesztő

Angol nyelvi lektor: Dr.Csatlós Krisztina PhD. főiskolai docens.  Felelős kiadó: Dr. Lakatos Vilmos főiskolai tanár, dékán. Szerkesztőség: 5000. Szolnok, Campus Tiszaligeti sétány 14. Telefon:  06 56 510 300,  email: molnar.edina@pk.uni-neumann.hu

ISSN 2560-2322Partnereink