Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

ECONOMICA X. ÚJ ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2019.

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

 

A szerkesztőség levele a Látogatóhoz

Tisztelt Látogatónk!

Az Economica már a Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kara kiadásában megjelenő tudományos folyóirat. Eddigi nyomtatott példányai elektronikus formában is megtalálhatók, letölthetők az intézmény honlapján. Az újdonság az, hogy a további számokat csak online közöljük.  Elsősorban közgazdaság-, és gazdálkodás-tudományi, és az ezekhez kapcsolódó (pl. gazdaságmatematika, gazdaságinformatika, regionális tudományi stb.) írásokat jelentetünk meg. Az egyetem oktatóin, kutatóin kívül folyóiratunk nyitva áll a szélesebb szakmai közvélemény reflexióinak, publikációinak közlésére is. Befogadunk angol, német, és új-latin nyelveken megírt munkákat is, amelyekhez azonban részletesebb cikk ismertetőt kell csatolni.

Törekvéseink, hogy a felsőoktatási társintézmények, más kutatóhelyek közreműködésével időnként kitekintsünk Magyarország, Európa egy-egy térségének gazdasági, környezeti problémáira, regionális és világgazdasági változásaira is. Szívesen látjuk minden kutató munkáját közlési tartományunkban, de – a lektori vélemények figyelembevételével is – megjelentetési kötelezettséget nem vállalunk. A szerzőnek garantáljuk, hogy a szerkesztőségi munkán túljutott szöveget, installációkat csak véglegesítő jóváhagyása után jelentetjük meg. Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt Kollégákat, hogy honoráriumot nem tudunk fizetni, arra egyelőre nincs fedezetünk. Végül kérünk mindenkit, hogy kéziratát futassa le valamelyik helyesírási programon, és betűhíven adja le. Az online forma, a számítógép ördöge megkívánja, hogy az esetleges hibákat közösen szűrjük ki. Cserébe a szerkesztők is igyekeznek a lehető leggondosabban dolgozni a szerzők szakmai hírnevének védelme és megbecsülése végett.

 A  szerkesztőség

 

 

 

 

Sustainability failure: some causes of inaction

Lengyel Attila 

While the question of sustainability has received more and more attention and publicity in the past decades, all ecosystems services has been constantly deteriorating during the same period. There is an abyss between theory and rhetoric and meaningful and effective action. Our present-day socio-ecological crisis is the result of a distorted world view which in turn is caused by deep psychological mechanisms affecting the individual and the society. Recognizing these underlying mechanisms, making people aware of how they work might help change the suicidal course that the developed societies based on free market capitalism, neoliberal ideology and excessive consumerism has been on in the last two hundred years. This paper aims to discuss some of the obstacles that seem to have been hindering effective action.

 

 

 

 

Desztinációk ismertségének vizsgálata a lehatárolás összefüggéseiben

Jóvér Vanda - Bagdi Róbert - Kóródi Márta

A turisztikai fejlesztési területek területi lehatárolása meghatározó jelentőségű a desztinációk fejlesztésével foglalkozó szakemberek számára. Ennek direkt okai a következők: a megszerezhető fejlesztési források, a turisztikai szupra- és infrastruktúra bővítése, a desztinációs arculat kialakítása, emellett az előbbiek által jelentkező előnyök lehetnek: a kapcsolódó szolgáltatási lehetőségek bevonása, a közös kommunikáció. A turisztikai piac kínálati oldala a kellő tájékozottságban érdekelt, noha kérdéses, hogy mennyire követi a kereslet a változó desztináció lehatárolást, illetve mennyiben kelt bizonytalanságot a turista utazási döntésében az, hogy egy-egy szűkebb terület időközönként más-más turisztikai fejlesztési területi egységhez tartozik és így eltérő kommunikációt folytat. A témát elemző kutatás eme résztanulmánya a fogalmak tisztázása mellett egy próbamérést mutat be a jelenleg hatályos turisztikai fejlesztési egységek ismertségére vonatkozóan, amely előkészíti a nagy elemszámú mintán alapuló lekérdezést. A tapasztalatok azonban nemcsak a mérési korrekciókra vonatkozóan szolgálnak tanulságul.

 

 

 

 

Az önkéntes nyugdíjpénztári számla előnyeinek ismertsége

Horváthné Kökény Annamária

A cikk azt vizsgálja, hogy a háztartások mennyire ismerik és használják ki az önkéntes pénztári számlák adókedvezmény adta lehetőségét. A szerző véleménye szerint fontos lenne feltárni, hogy mi okozhatja az önkéntes pénztári számlák háttérbe szorulását és miért nem veszik igénybe jobban a háztartások a hozzá kapcsolódó állami támogatást. Jelen cikk foglalkozik az önsegélyező pénztári számla ismertségével, előnyeivel, hátrányaival, a háztartások költségvetésben betöltött szerepével, vagyis azzal, hogy megfelelő pénzügyi ismerettel milyen kiaknázatlan lehetőségek vannak benne, amivel érdemes lenne minden háztartásnak élnie. A szerző arra a kérdésre is keresi a választ, hogy az egyes háztartási típusokat hogyan lehetne befolyásolni, vagy jobban befolyásolni, hogy kihasználják, illetve hatékonyabban kihasználják a különböző állami támogatások adta lehetőségeket. A szerző szerint ehhez az emberek pénzügyi kultúráját szükséges fejleszteni, maga az állami szabályozás kevés, mivel az a célját nem tudja megfelelően elérni, amennyiben az információáramlás, a kódolás vagy a dekódolás során problémák merülnek fel, amely megakadályozza a megfelelő kommunikációt.

 

 

 

 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYEREKEK SPORTFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA AZ AKADÁLYMENTESÍTETT KÍNÁLaTI ELEMEK TÜKRÉBEN

Laoues-Czimbalmos Nóra -  Müller Anetta - Bácsné Bába Éva 

A fogyatékossággal és a megváltozott munkaképességgel élők aránya nem csak az Unióban, de hazánkban is növekedést mutat, mellyel párhuzamosan az ezzel foglalkozó tanulmányok is egyre bővülnek. A cikkben szereplő kutatásban a szerzők az Észak-alföldi régióban fogyatékossággal élő 8-18 éves gyerekek sportolási szokásait vizsgálják, valamint rákérdeznek a sportolási szokásokhoz kapcsolódó akadálymentesített sportlétesítmények és integrált sportprogramok kínálati elemeivel való tapasztalataikra.

 

 

 

 

 

A passzív sportfogyasztás motivációinak vizsgálata a nemek tükrében

Bácsné Bába Éva - Balogh Renátó - Bács Bence András - Molnár Anikó - Fenyves Veronika - Müller Anetta

A sportesemények iránti kereslettel, azaz a passzív sportfogyasztással kapcsolatos kutatások napjainkban egyre népszerűbbé válnak. A sportesemények iránti kereslet a helyszínen a szurkolók számával és a sportcsatornákon a tv-közvetítéseket nyomon követők számával jellemezhető. A cikkben szereplő kutatásban a passzív sportfogyasztási szokásokat vizsgálják a szerzők kérdőíves kutatással, valamint a sportesemények látogatásának motivációs hátterét elemezik a nemi különbségek tükrében.

Turisztikai célú utazások magatartásra gyakorolt hatása rövid és hosszú távú lehet, empirikus eredményekkel azonban főként az ökoturizmus területéről rendelkezünk. Jelen kutatási eredmények az egészségturisztikai utazások során kialakult viselkedési szándék, utazást követő egészségmagatartásra gyakorolt rövid távú hatására koncentrál. A vizsgálat alapvetően a nemzetközi szakirodalom iránymutatásai alapján készült, eltérést az alkalmazott statisztikai számításokban mutat. Az elemzés a nem paraméteres próbákon belül Kruskal – Wallis teszt, további megerősítés céljából a leíró statisztikai számítások közül medián és módusz tesztek felhasználásával történt. A megkérdezettek válaszai alapján az egészségturisztikai utazás egy, az egészség fenntartását és fejlesztését segítő területen jelent meg.

 

 

 

 

 

DIFFERENCIÁLÓ KÍNÁLATMENEDZSMENT A TURIZMUSBAN - SENIOR SZÁLLODAI TERMÉKEK

Kóródi Márta

A szállodai differenciáló termékstratégiák közé tartoznak a szegmensspecifikus kínálatot kialakító programok. A senior korosztály a szállodák számára mindig fontos volt. Szezonon kívül jelentenek keresletet, kiszámíthatóak, ismert igényekkel rendelkeznek, elégedettségük könnyen elérhető. A kutatás arra a kérdésre keres választ, hogy élnek-e a szállodák a senior szegmens megnyerési lehetőségével, valamint milyen sajátosságokat mutatnak a számukra kiajánlott termékek. A dolgozat szekunder információkat feldolgozó részében a turisztikai marketing szakirodalom témához kapcsolódó részei a szállásadásra kerültek leszűkítésre, ezt követi a szegmens jellemző foglalási és tartózkodási szokásainak beazonosítása. A kínálat primer elemzésére megfigyeléssel került sor, a szállodák senior vendégkörnek szánt ajánlatainak összegyűjtésével és összehasonlításával.

 

 

 

 Vissza az Economica főoldalára


„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése
a Neumann János Egyetemen”  EFOP-3.6.1-16-2016-00006

IMPRESSZUM

Economica a NJE Gazdálkodási Kara tudományos közleményei. X. új évfolyam online  2019/1. Főszerkesztő: Dr. Fülöp Tamás PhD. főiskolai tanár, felelős szerkesztő Dr. Molnár Edina PhD. főiskolai tanár, olvasószerkesztő Dr. Kóródi Márta főiskolai tanár, angol nyelvi lektor: Dr. Bagdi Róbert főiskolai docens. Felelős kiadó: Dr. Szabó Attila főiskolai docens, dékán. Szerkesztőség: 5000 Szolnok, Campus Tiszaligeti sétány 14. Telefon:  06 56 510 300,  email: molnar.edina@pk.uni-neumann.hu

ISSN 2560-2322Partnereink