Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Turizmus-vendéglátás szak, specializáció

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

TÁJÉKOZTATÓ
a Turizmus-vendéglátás szak  hallgatói számára a specializációválasztás menetéről és a specializációkról.


I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a mintatanterv alapján az ötödik félévtől kezdődően differenciált szakmai ismereteket tanulhatnak a hallgatók. A képzési program ezen része specializációk formájában zajlik, melyek választásáról a Neptunon kap üzenetet.

A Turizmus-vendéglátás szakon választható specializációk:

a diplomában megjeleníthető specializációk:


A specializációválasztásnál célszerű figyelembe venni a hallgató érdeklődését, adottságait, várható munkapiaci esélyeit, annak felvevőképességét, a konkurenciát, valamint azt, hogy a féléves szakmai gyakorlatot a specializációnak megfelelő gyakorlóhelyen kell eltölteni és a szakdolgozatot is a szakiránynak megfelelő témakörből kell írni. Ezért megfontolandó már a specializációválasztásnál a szakmai kapcsolatokat kialakítani.

A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon a specializációk felelőse a Turizmus-vendéglátás tanszék. Nappali és levelező tagozaton a specializációra jelentkezések összesítése után dönt a szaktanszék a specializáció indításáról. Kérdéseikkel forduljanak a tanszéki ügyintézőhöz, illetve a tanszékvezetőhöz!

A specializáció kínálatból kötelezően egy specializációt kell felvennie, azonban egy, vagy mindkét másik specializáció tárgyait ugyanolyan tartalommal és óraszámmal költségtérítéses keretek között teljesítheti. A specializáció tantárgyainak teljesítése bekerül záradékként a diplomába, amely a munkaerőpiacon a tapasztalatok szerint jól kamatoztatható.

 

II. A VÁLASZTHATÓ SPECIALIZÁCIÓK JELLEMZŐI

A kar és a tanszék rendkívüli figyelmet fordít a gazdaságban lejátszódó változások követésére, a korszerű és aktuális ismeretek átadására. A Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók számára meghirdetésre kerülő specializációk összhangban vannak a regionális és az országos fejlesztésekkel, a szálláshelyszolgáltatás minőségi változásával és bővülésével, a vendéglátás tradicionális, rendezvényszervező és gasztroturisztikai szerepének növekedésével és a hazai lakosság és a turizmusban résztvevők  egészségtudatosságának fokozódásával. Ezért tartjuk piacilag megalapozottnak a három, egymással összefüggő és elkülöníthető szakmai terület specializációként meghirdethetőségét.

A specializációk célja olyan turisztikai szakemberek kibocsátása, akik a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kompetenciák megszerzésével hatékonyan képesek támogatni a változó makro- és mikrokörnyezetben működő szállodai, vendéglátó és egészségturisztikai szervezetek piaci pozícióját és a gazdálkodás hatékonyságát.

 

 

III. A TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

  • turizmus szakirányon
  • vendéglátás szakirányon

A felsőoktatási szakképzés célja a turizmus és a vendéglátás vállalkozásaiban és non-profit szervezeteiben szakmai idegen nyelvet beszélő, gyakorlattal is rendelkező szakemberek képzése. A végzett hallgatók képesek a turizmusban és a vendéglátásban működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép-, és nagyvállalatok egyes részlegének vezetésére, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

 A szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 

IV. A TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A turizmus szakirányon megismerkednek a turizmus részterületeivel, és alkalmasak önállóan vagy vezetők melletti asszisztensi, referensi feladatok ellátására;

A vendéglátás szakirányon speciális ismereteket szerezzenek a különböző helyekre települt, eltérő szintű, felszereltségű, üzemméretű és eltérő céllal üzemelő vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kisvendéglő, csárda, intézményi étkeztetés egységei stb.) működtetésében. 

A szakirányokhoz kapcsolódó szakmai gyakorlat során a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása történik. A szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag - eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése segíti a hallgatókat a munkaerőpiachoz történő közeledésben.

Partnereink