Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

TUDNIVALÓK A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRŐL

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Kedves Hallgatónk!

Ön tanulmányai és szakmai pályafutásának egy rendkívül fontos és izgalmas szakasza előtt áll: hamarosan meg kell írnia szakdolgozatát. Jelen levélben igyekszem összefoglalni az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Kérem, nagyon figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A tudnivalókat az alábbi kérdések köré csoportosítottam.

Mi a szakdolgozat célja és szerepe?

A szakdolgozat célja, hogy Ön egy választott témában „szakértővé" váljon; abban kutatásokat végezzen, s kutatásai eredményeit egy írásos műben összefoglalja. Ez amolyan „mestermunka": a Főiskola - többek között - a szakdolgozaton keresztül méri le az Ön szakmai felkészültségét, részben ennek alapján nyújt Önnek szakképesítést bizonyító oklevelet (diplomát). Ön a szakdolgozatán keresztül bizonyíthatja, hogy mennyire képes önálló témafeldolgozásra, elemzésre.

Milyen követelmények állnak fenn a szakdolgozattal szemben?

A szakdolgozattal szemben követelmény, hogy

 • Valós problémát dolgozzon fel, aktuális témáról szóljon.
 • Önálló munkát tükrözzön, önálló dolgozat legyen (ne egy néhány irodalomból összeszerkesztett, önálló gondolatokat nem tartalmazó iromány).
 • Széleskörű forrásbázisra épüljön (ezek lehetnek könyvek, tanulmányok, cikkek, hírek, de beszélgetések és interjúk is). Elvárt, hogy ne csak hazai forrásokat használjanak fel.
 • A dolgozat feleljen meg az írásos művekkel szemben fennálló szigorú szakmai-formai követelményeknek.

Milyen főbb szakaszai vannak a szakdolgozat elkészítésének?

A szakdolgozat elkészítésének a következő szakaszai vannak:

 • A téma megválasztása: olyan témát válasszon, amely közel áll Önhöz, amely aktuális, és amelyhez talál megfelelő forrásokat.
 • A témára való jelentkezés: Önnek jelentkeznie kell egy témára, és jelentkezését a szakfelelős Tanszékre el kell juttatnia.
 • Célkitűzés meghatározása, előzetes forráskutatás, vázlat és ütemterv elkészítése: ezek az elemek szükségesek a dolgozat „elindításához". Ezeket az elméleti képzés utolsó félévének végén be kell nyújtania.
 • Forráskutatás, illetve a források rendezése és feldolgozása: ez egy hosszú folyamat; ennek a „minősége" határozza meg a dolgozat szakmai tartalmát és minőségét.
 • A dolgozat megírása: az előző pontra épülő, megfelelő előkészítés esetén önmagában nem hosszú (néhány hetes) folyamat.
 • Forma véglegesítése, nyomtatás, köttetés: a végső formátumot megadó szakasz. Érdemes legalább egy hetet szánni rá.
 • A dolgozat leadása: legkésőbb a megjelölt időpontig (október 31. vagy november 30.) le kell adnia a dolgozatot a később megadott helyszínen, kísérődokumentációval ellátva.
 • A dolgozat megvédése: a záróvizsga (államvizsga) részeként Önnek módjában áll a bírálók (opponensek) által írásban megfogalmazott véleményekre és kritikákra válaszolnia, „megvédenie" eredményeit, véleményét, téziseit.

Milyen témák közül választhat?

Az intézmény tanszékei összeállítottak egy listát azokról a témákról, amelyeket Önöknek ajánlunk, és amelyekben konzultációs segítséget tudunk biztosítani. Az ajánlott témákat megtalálja itt a tanszéki honlapon – (frissítés alatt). A megadott témákon túl is választhat témát, de azt egyeztetnie és engedélyeztetnie kell a témáért felelős tanszékkel és a szaktanszékkel.

Milyen feladatokat kell teljesítenie az utolsó 2 félévben?

Ezekben a szemeszterekben a következőket kell elkészítenie:

 • A szakdolgozat munkacímét. A tanszékek témaköröket adnak meg, nem konkrét dolgozatcímeket. Ezért adjon címet dolgozatának; a cím fedje a tervezett tartalmat, de ne legyen túl hosszú. Ez a cím nem végleges - véglegesíteni ráér a dolgozat elkészültekor.
 • A dolgozat célját. Fogalmazza meg egy - szigorúan csak egy - mondatban a dolgozat célját. Ez vezérfonalként fog szolgálni a dolgozat elkészítése során.
 • A dolgozat egyoldalas vázlatát. A vázlat tartalmazza a dolgozat fő elemeit és főbb témákat (a tervezett arányokkal vagy oldalszámokkal). A vázlat elkészítése segít átgondolni azt, hogy mit is szeretne valójában írni. A konzulense a vázlat alapján tud Önnek véleményt mondani terveiről. Ügyeljen arra, hogy a vázlata valóban egyoldalas legyen: rövidebb vázlat sokkal kevesebb információt tartalmaz, és így nem képes betölteni a neki szánt funkciót. A vázlat megírásához természetesen sokat kell olvasnia, és kellőképpen fel kell mérnie a témát.
 • A tervezett források jegyzékét. Gyűjtse össze azokat a főbb forrásokat, amelyeket fel kíván használni. A lista tartalmazhat könyveket, tanulmányokat, honlapokat, folyóiratokat, interjúkat és más forrásokat. A listának bőnek kell lennie. A kutatások során a lista bővülhet és szűkülhet is. A tervezett források jegyzékének két szerepe van: Ön felméri, hogy milyen források állnak rendelkezésre, a konzulense pedig segíteni tud a megfelelő források kiválasztásában a tervezett jegyzék véleményezésével. A tervezett jegyzék nem azonos a dolgozat végére illesztendő irodalomjegyzékkel: az utóbbi sokkal pontosabb, konkrétabb.
 • A dolgozat elkészítésének ütemtervét. Ez tartalmazza az egyes folyamatokat és a melléjük rendelt határidőket. Ez Önnek segít a munka ütemezésében. Az ütemtervnek legyen része a konzultációk ütemezése. A beadás határidejét tervezze két héttel annak határideje elé; így marad két hét tartaléka, ha kicsúszna az időből. Szánjon egy hetet ezt megelőzően arra, hogy konzulensének legyen ideje elolvasni és véleményezni a késznek szánt dolgozatot. Ha a formai rendezést (oldaltörések, táblázatok, ábrák, tartalomjegyzék, irodalomjegyzék, hivatkozások pontosítása, stb.) is figyelembe vesszük, a dolgozat tartalmának (szövegének) a beadási határidő előtt egy héttel késznek kell lennie.

Milyen segédletek állnak a rendelkezésre?

Konzulens. A konzulens az a személy, aki rendszeres konzultációkon keresztül segít a dolgozat elkészítésében. Az Ön által választott témáért felelős tanszék kijelöl az Ön számára egy konzulenst a tanszék oktatói vagy a tanszék munkájához szorosan kapcsolódó szakemberek közül. Ez a személy az Ön ún. belső konzulense. Ön választhat magának a főiskolán kívüli, külső konzulenst is, de ez nem kötelező. Ajánlott ugyanakkor, hiszen ha olyan személyt választ, akinek az Ön témája a napi munkáját képezi, nagyon sokat tud segíteni. Ha pl. egy vállalat logisztikai rendszerét elemzi, a cég logisztikáért felelős vezetője Önnek ideális konzulense. A konzulenssel szemben követelmény, hogy felsőfokú végzettsége és megfelelő szakmai gyakorlata, tapasztalata legyen a választott témában.

Szakdolgozati útmutató. Szakdolgozata elkészítéséhez a főiskola módszertani segítséget nyújt egy szakdolgozati útmutatón keresztül (is). Az útmutató tartalmaz módszertani ajánlásokat, ugyanakkor kötelező tartalmi és formai szempontokat, elemeket is. Az útmutatót feltétlenül olvassa el figyelmesen és használja kézikönyvként. 
Az útmutató szerzője és címe: Fülöp Tamás: Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez . Az útmutató megjelenése óta a mellékletben szereplő nyomtatványok frissültek, ezért ügyeljen arra, hogy az átdolgozott adatlapokat használja, ne az útmutatóban szereplő korábbi verziót! 

Az új mellékletek (1. sz., 2. sz., 3. sz. nyilatkozatok), valamint az útmutatóban nem szereplő nyomtatvány: a haladási napló)+ a Szakdolgozat borító és címoldal minta  letölthetőek innen.

 

Mi történik a szakdolgozattal, miután leadta?

A dolgozat leadását követően egy előzetes formai vizsgálatnak vetjük alá (megfelel-e a követelményeknek, tartalmazza-e a kötelező tartalmi elemeket, hivatkozásokat, stb.). Amennyiben egyértelműen nem, a dolgozat elutasításra kerül. Amennyiben megfelel, a dolgozatot két bíráló (opponens) véleményezi írásban. Az opponensek érdemjegyet javasolnak a dolgozatra, - ez nem végleges jegy - a két jegyjavaslat, az Ön védése és témában bizonyított szóbeli szakértelme alapján a záróvizsga-bizottság ad egy jegyet a szakdolgozatára. A magyar gazdasági felsőoktatásban szokás, hogy a belső, esetleg a külső konzulens a dolgozat két opponense, de ez sem nem szabály, sem nem kötelezettség. Ön a két írásbeli véleményt kézhez kapja - azokra a záróvizsga során nyílik lehetősége reagálnia.

Mire ügyeljen különösen?

A szakdolgozat írása során számos típushibát tapasztaltunk az elmúlt évek során. Az alábbi sorok ezek elkerülésében segítenek.

 • Határidők betartása. Köztes határidők be nem tartása a munka elcsúszásához vezet, aminek többnyire minőségi következményei vannak (pl. rossz, áttekinthetetlen, aránytalan, stílustalan, pontatlan dolgozat). Sok munka torlódhat az utolsó két hónapra (ne adj isten hetekre). Kicsúszhatnak a leadási határidőből (határidőt követően nem fogadjuk be a dolgozatukat - halasztási engedélyt nem áll módunkban adni).
 • A konzulens segítségének mellőzése. Amennyiben Ön konzulens segítsége nélkül dolgozik, fennáll a veszélye annak, hogy a szakmai, tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő dolgozatot készít. Ennek eredménye nagyon rossz vagy elégtelen dolgozat lehet. Vegye igénybe a konzulens segítségét a teljes szakdolgozat-írási folyamatban. Amennyiben a beadási határidő előtt röviddel jelentkezik először konzulensénél (akár késznek szánt dolgozattal), akkor már nem áll módjában segítenie Önnek.
 • A dolgozat témája, feldolgozhatósága. Gyakori a rosszul megválasztott téma: nem aktuális, történeti jellegű, semmi újat nem lehet mondani róla, nem valós problémáról szól, nem vagy csak túlságosan nehezen dolgozható fel, megfoghatatlan, nem áll rendelkezésre elegendő számú és színvonalú forrás.
 • A dolgozat címe és tartalma közötti viszony. A dolgozat nem arról szól, amit a cím megjelöl. Lehet, hogy a dolgozat a kutatás során eltért a megcélzott témán belül; ez nem baj, de igazítsa a végén a címet a tartalomhoz.
 • Nincs gondolatmenet. A dolgozatot végig kell, hogy kísérje egy gondolatmenet, amely a célkitűzéssel indul, és az eredményekben ér véget. A gondolatmenet a problémafelvetéstől az eredményig vezető út. Ebből kifolyólag a dolgozatban csak annak van helye, ami az eredmény elérését segíti; semmi másnak, mellékvágánynak a dolgozatban helye nincs!
 • A dolgozat arányai. A dolgozat döntő többsége a szűkebb értelemben választott témáról kell, hogy szóljon. Ha a pl. a dolgozat a magyar hústermelők versenyképességére ható tényezőket vizsgálja az EU-hoz való csatlakozást követően, akkor nagy része ne az EU létrejöttéről, a Közös Agrárpolitika kialakulásáról és fejlődéséről, a magyar-EU kapcsolatok alakulásáról és a magyar csatlakozásról szóljon, hanem a magyar hústermelők versenyképességére ható tényezők vizsgálatáról.
 • Források száma, jellege. Gyakori hibák a következők. Kevés, rosszul megválasztott, vagy szűk keretből merített irodalmat használnak. Csak könyveket választanak. Csak napilapokat, vállalati brosúrákat, tájékoztató jellegű, felületes internetes dokumentumokat használnak fel. Csak magyar nyelvű forrást választanak. Régi adatokból dolgoznak.
 • Hivatkozások. A dolgozatok nem, vagy csak alig tartalmaznak hivatkozást. A hivatkozásokat nem vagy nem megfelelően tartalmazó dolgozatok elutasításra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy hivatkozni nem csak idézet esetén, nem csak táblázatok forrásai esetén kell! A szabályokat figyelmesen tanulmányozza a szakdolgozati útmutató segítségével.
 • Elemzés. A dolgozatnak elemzőnek kell lennie! Az egyszerű leíró, bemutató dolgozat nem felel meg a követelményeknek! Önálló gondolatokat, megközelítései módot kell nyújtania, eredményeket kell elérnie, megfogalmaznia.

Remélem, hogy a fenti sorok segítik Önt egy kiváló szakdolgozat megírásában. Amennyiben segítségre van szüksége, kérem forduljon a konzulenséhez, a választott témát meghirdető tanszékhez!

Szakdolgozata elkészítéséhez sok szakmai élményt és jó munkát kívánunk!

Szakdolgozat

Partnereink