Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Pénzügy és számvitel alapképzési szak - tantárgylista

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tematikák elérhetőek lesznek a Neptunban


KÖZÖS KÉPZÉSI SZAKASZ

Közgazdaságtan 1. (Mikroökonómia):
A Mikroökonómia, mint a gazdasággal foglalkozó alaptudomány az oktatott „alkalmazott” gazdaságtanok elsajátításához szükséges közgazdasági gondolkodást alapozza meg. Célja, hogy megismertesse a racionális fogyasztó és vállalat választását, a piac jellemzőit, egyensúlyi, illetve nem egyensúlyi helyzeteit és a különböző piaci szerkezeteket és formákat. Továbbá bevezet az általános egyensúly modell alapjaiba, valamint a piaci kudarcok elemzésével rámutat a bürokratikus koordináció szükségességére a piaci koordináció alapvető jellege mellett. Fontos cél a hallgatók korszerű közgazdasági gondolkodásának formálása.

Közgazdaságtan 2. (Makroökonómia):
A Makroökonómia, mint a gazdasággal foglalkozó alaptudomány az oktatott „alkalmazott” gazdaságtanok elsajátításához szükséges közgazdasági gondolkodást formálja. Megismertet a makrogazdasági jövedelem mérésének, termelésének, elosztásának, valamint felhasználásának kérdéseivel. Ismerteti az aggregált kínálat elemzésének hosszú távú kérdéseit és az árupiaci egyensúly kialakulását. Levezeti a gazdasági növekedés alapmodelljét, a Solow modellt. Megismerteti a pénz mennyiségi és keynesi elméletét, az infláció és munkanélküliség kérdését. Bevezet a gazdasági ingadozások magyarázatának elméletébe az IS/LM modell, illetve az AS/AD modell segítségével . Makroökonómiai vita a gazdaságpolitikáról és az optimális gazdaságpolitika, továbbá az államadósság és a költségvetési deficit problémája ismertetésre kerül.

Pénzügy:
A tantárgy alapvető célja a pénz, a pénzügyi piac megismertetése a hallgatóval. A hallgatók tudják értelmezni a pénz szerepét a gazdaságban, különösen a modern gazdaságban, ismerjék a pénzügyi piac mechanizmusait, a főbb intézményeit. Ismereteik alapján legyenek képesek kapcsolatot teremteni egy bankkal, végrehajtani egy tőzsdei ügyletet.

Az elméleti háttér ismeret elmélyítésére áttekintést kapnak a pénzügyi politika céljairól, eszközeiről.

Vállalatgazdaságtan:
A tantárgy alapvető célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek az üzleti jelenségek vállalati dimenzióiban, így - elméleti szempontból- megalapozzák a választott szakok és szakirányok speciális ökonómiai-szervezési tananyagát. Az elméleti megfontolások mellett természetesen a gyakorlat, a mindennapi gazdálkodás kérdéseit is érintjük. Mindehhez, részletesen foglalkozunk a vállalati funkciók, erőforrások, folyamatok, valamint a stratégia témaköreivel.

Számvitel 1.:
A tantárgy célja, a hallgatók megismerjék a beszámolási és a könyvvezetési kötelezettség lényegét, összefüggéseiket, a számviteli törvény tartalmát,a mérleg és az eredménykimutatás alapvető jellemzőit, a vállalkozás vagyonának értékelési kérdéseit, az eszközöket és a forrásokat érintő legfontosabb változásokat és ezeknek a változásoknak az eredményre gyakorolt hatását, hogy ez által képesek legyenek megítélni a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét.

Vállalati pénzügyek és adózási alapok:
A tárgy megismerteti a hallgatókat a vállalkozások pénzügyi folyamataival, finanszírozási tevékenységével. Bemutatja a vállalkozás pénzügyi szervezetét és annak feladatait. Feldolgozásra kerülnek a fejlesztés és az üzemvitel finanszírozási kérdései. A hallgatók megismerik az egyes finanszírozási formákat, azok elveit és kockázati tényezőit. Készség-szinten elsajátítják a szükséges számítási és pénzügyi elemzési módszereket. Megismerik a vállalkozások államháztartási kapcsolatait főként az adók és járulékok tekintetében.

Menedzsment:
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vezetési és szervezési ismeretek alapkategóriáit. Körüljárja a vezetői munka tartalmát, a vezetési funkciókból kiindulva a vezetési folyamatot. A tantárgy vizsgálja a vállalkozások környezetét, szervezeti kereteiket (szervezeti struktúra), ismerteti a különböző szervezeti formák lényegét és alkalmazásuk kereteit, feltételeit. A szervezetek (munkaszervezetek) menedzselésének, az emberek vezetésének egyes területeit a gyakorlat szempontjából is megvilágítja.

Gazdasági matematika 1:
A tárgy módszertani alapozó tárgy. Az itt megszerzett ismeretekre építenek a mikro- és makro-ökonómia, számvitel, vállalati gazdaságtan és egyéb pénzügyi jellegű ismereteket adó tárgyak. Célja: Korszerű, a gyakorlatban jól alkalmazható függvénytani szemlélet kialakítása.
A hallgatók szerezzenek jártasságot az analízis eszközeinek használatában azért, hogy a különböző változóktól függő folyamatok elemzése, tervezése során alkalmazni tudják az egy, illetve több változótól függő mennyiségek vizsgálati módszereit. A tantárgy egy féléves.

Gazdasági matematika 2
Tantárgy célja, hogy az alapvető elméleti tudnivalók elsajátításával a hallgatók szerezzenek jártasságot a gazdasági élet számtalan területén megtalálható véletlen tömegjelenségek megértésében, összefüggések, törvényszerűségek feltárásában annak érdekében, hogy alkalmassá váljanak a piacgazdaságban végbemenő folyamatok, események közötti összefüggések egzakt feltárására, következtetések levonására.

A tantárgy ismeretanyaga módszertani alapozást nyújt a vállalkozások gazdasági tevékenységének, valamint a marketing munka számszerűsíthető elemzéseihez és az előrejelzésekhez.

Az oktatás fontos célja, hogy fejlődjön a hallgatók logikus gondolkodási készsége, tervszerű, pontos folyamatosan ellenőrzött önálló munkavégzésük.

A tárgy egy féléves, és írásbeli kollokviummal zárul.

Alkalmazott matematika
A tantárgy célja olyan operációkutatási módszerek megismertetése, amelyek segítséget nyújtanak a gazdasági életben felmerülő döntések előkészítésében, a gazdasági optimum meghatározásában.  A szükséges matematikai alapismeretek elsajátítása után a hallgatók képesek legyenek konkrét gazdasági feladatok matematikai modellezésére és azok megoldására, valamint a megoldások értelmezésére. A különböző módszerek közül képesek legyenek eldönteni, melyik a legmegfelelőbb egy-egy adott gazdasági probléma megoldására.

Applied Mathematics (Operations Research)
The course aims to make an introduction to Operation Research (or simply OR) as a rich collection of analytic techniques to solve complex problems arising in many aspects of applied business researches, and to illustrate its applicability in decision-making settings.

Theory and methodology in mathematics are adapted and applied to the identification, formulation, solution, validation, implementation, and control of administrative or decision-making problems. We are convinced that reasonable amount of theoretical foundation is required to avoid misapplication and incorrect decision implications. We will give students a working knowledge of OR as well as an awareness of its important applications in today’s business life.

Business Mathematics 1
The course is a standard calculus course for business students. The topics are studied in the context of real numbers and their functions. The course aims to make an introduction to the tools of Analysis. Topics range through differential and integral calculus of one variable to introductory calculus of two variables. We will show the power and usefulness of the calculus in economics and business applications.

Business Mathematics 2
A particular problem for management is that most decisions need to be taken in the light of incomplete information. That is, not everything will be known about current business processes and very little (if anything) will be known about future situations. The techniques described in this subject enable structures to be built up which help management to alleviate this problem. Probability can be thought of as the ability to attach limits to areas of uncertainty. It is remarkable that this science, which originated in the consideration of games of chance, should have become the most important object of human knowledge. Probability is a mechanism by which one may study random or chance occurrences as compared to deterministic phenomena.

 

ALAPSZAK TÖRZS

Pénz- és tőkepiaci ismeretek:
A pénzügyi piacok működésének részletes megismertetése,a befektetési lehetőségek, formák bemutatása, ezek megismerése, jövedelmeinek, hozamainak, kockázatainak elemzése, értékelése. A tőzsdei ismeretek bővítése a származtatott és összetett ügyletekkel és néhány tőzsdei befektetési elmélettel. A képzés megalapozza a Nemzetközi Bankárképző Központ által szervezett banki tanácsadói képzés „Pénzügyi piacok" doboz tananyagát.

Pénzügyi jog:
A tananyag részét képezik az értékpapírok kibocsátása, forgalmazásával kapcsolatos ismeretek - váltó, csekk, közraktárjegy, kincstárjegy, kárpótlási jegy, letéti jegy, záloglevél, befektetési jegy, kockázati tőkealapjegy, vagyonjegy, szövetkezeti üzletrész stb. -, jogok és kötelezettségek. Részletesen bemutatásra kerül a pénz- és tőkepiac jogi szabályozása és ellenőrzési, felügyeleti rendszere. A képzés során a hallgatók megismerkedhetnek a pénzügy területén működő fogyasztóvédelmi eljárásokkal és a befektetők, pénztulajdonosok védelmét biztosító intézményekkel.

Adótan:
Kiemelt képzési cél, hogy a hallgatók a magyar adórendszerben megtalálható adónemek tartalmát megismerjék és az azzal kapcsolatos számítási feladatok megoldását készség szinten elsajátítsák. A nemzetköziesedés kapcsán fontos feladatnak tekintjük a nemzetközi adózás alapelveinek megismerését. Természetesen ezek mellett a kapcsolódó eljárási-igazgatási- és végrehajtási területek is feldolgozásra kerülnek. A tananyag elsajátítása elméleti összefüggések vonatkozásában az előadások alkalmával történnek, a gyakorlati alkalmazás megismerése a szemináriumok feladata.

Számvitel 2.:
A tantárgy a vállalkozás vagyonának értékelési kérdéseivel, az eszközöket és a forrásokat érintő legfontosabb változásokkal és ezek eredményre gyakorolt hatásának vizsgálatával foglalkozik. Célunk, hogy a hallgatók ismerjék meg a számviteli munka különböző területei közötti összefüggéseket, a mérleg és az eredménykimutatás adatainak tartalmát, a gazdasági események könyvelésének folyamatát. Célunk, hogy a hallgatók a számvitelt, mint rendszert ismerjék meg és az abból nyerhető információk kezelésére készüljenek fel.

Vezetői számvitel:
A hallgató képessé válik a saját vagyonnal kapcsolatos változások szabályos könyvelésére, az eredmény szabályos felosztására és annak könyvelésére. A vezetői számvitel célkitűzése, hogy a megfelelően a hallgató felkészült a termék, vagy szolgáltatás önköltségének megállapítására, előkalkulációra, közbenső és utókalkulációra, valamint ismeri a 6-7 számlaosztályok használatát, az azokat érintő gazdasági események könyvelését, a főkönyvi könyvelés lezárása után pedig az eredmény kimutatás és mérleg összeállítását.

Éves beszámoló összeállítása:
A tantárgy keretei között áttekintjük a vállalkozások éves beszámolóit, a beszámolási kötelezettséget, a beszámoló formáit és annak elemeit. A számviteli törvény alapján vizsgáljuk a számviteli alapelveket, eszköz és forrásértékelési eljárásokat, valamint annak gyakorlati alkalmazását. A tanórákon a főkönyvi számlák nyitásától a gazdasági események könyvelésén keresztül a komplex zárásig eljutunk. A hallgatók a mérlegképes könyvelői szintnek megfelelő beszámoló kitöltési, zárási feladatokat hajtanak végre.

Elemzés és ellenőrzés módszertana:
A félév során áttekintjük az elemzés adatbázisát, alkalmazott matematikai-statisztikai módszerek és elemzési mutatószámok rendszerét. A számítások elvégzésének oktatása mellett figyelmet fordítunk a kapott eredmények szöveges elemzésének elvégzésére is. Fontos célkitűzés, hogy a hallgatók az elemzés mellett az azzal párhuzamosan kapcsolódó az ellenőrzési feladatokat, az ellenőrzés alapismereteit, fogalmát, célját, módszereit, és az egyes ellenőrzési típusok jellemzőit is megismerjék.

Pénzügyi és számviteli informatika:
A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek - az alapképzés keretében elsajátított informatikai ismeretekre támaszkodva - a számviteli információs rendszerrel, az információs rendszer szervezési kérdéseivel, a számítógépes rendszerből nyerhető információk lehetőségeivel.

Üzleti tervezés:
A tantárgy keretében a hallgatók megértik az üzleti terv sajátosságait, módszereit, illetve szerepét az üzleti partnerek meggyőzésében. A tantárgy célja, hogy a hallgatók váljanak képessé komplex üzleti terv készítésére - mind induló, mind működő vállalkozásra vonatkozóan, kiemelve a stratégiai tervezés, a marketing stratégia, a piacszegmentálás és különösen a részletes pénzügyi tervezés fontosságát.  Az elemző készség fejlesztését szolgálja az üzleti tervek önálló elkészítése, valamint ezek bemutatása.

Controlling:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megtanulják, hogyan lehet a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani, illetve a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni. A hallgatók választ kapnak arra, hogyan értékelhető a már működő elszámolási és tervezési rendszer; milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy egy jól működő controlling rendszert kiépítsünk. Alkalmassá válnak az ismert tervezési és elemzési módszerek alkalmazására.

Vezetői controlling és mérlegelemzés:
A vezetőket a jól működő controlling rendszer mielőbb kiépítése, és az ahhoz vehető döntések érdeklik kiemelten. A tárgy tananyaga azokra a területekre terjed ki, amelyek segítségével a hallgatók képesek áttekinteni a vállalkozások különböző szintű információs bázisait és azok feldolgozásának módszertanát. Kiemelten kezeljük az elemzési és kalkulációs módszereket. A hallgatók felkészítést kapnak arra is, hogy a különböző mérlegelemzési feladatokat önállóan végezhessék.

 

Kötelezően választható (B) tárgy

Döntéselmélet:
A tantárgy célja, hogy a modern gazdaságtudományi irányzatokhoz igazodva a gazdasági, társadalmi döntések összefüggéseit vizsgálja. Az előadássorozatban megismerhetik a hallgatók döntéselméletek fogalmi rendszerét, betekintést kaphatnak a döntéselméletek pszichológiai és szociológiai vonatkozásaiba. Kiemelt szerepet kapnak a játékelméletek és a döntési fák részletes tárgyalása.

E-business:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek, azokkal a területekkel és összefüggésekkel, amelyeket az e-business, azon belül az elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) és az elektronikus banki szolgáltatások (e-banking) vállalati illetve banki alkalmazásához – üzleti szempontból – feltétlenül ismerni kell. A tárgy az elméleti feldolgozás mellett gyakorlati példákon, kisebb esettanulmányokon mutatja be az érintett részterületeket.

Nemzetközi számviteli ismeretek:
A tantárgy keretein belül kitekintést biztosítunk a nemzetközi számvitel területére, feldolgozásra kerülnek az IAS és az IFSR alapvető tartalmai. A munka során részletesen kifejtjük a pénzügyi kimutatások összeállításának általános elveit, a fő bevétel-termelő tevékenységgel kapcsolatos elszámolásokat, a tárgyi eszközökhöz és immateriális javakhoz kapcsolódó előírásokat, a pénzügyi instrumentumokat, a követeléseket és kötelezettségeket, a speciális elszámolásokat és a konszolidációt. A tananyag ismertetése alapvetően előadások keretében történik és azok szemléltetése érdekében mintapéldák feldolgozása történik az előadásokon.

Könyvvizsgálat:
A tantárgy oktatása során áttekintésre kerülnek a számviteli szolgáltatások, a könyvvitel és könyvvizsgálat kapcsolata, a könyvvizsgálati standardok. Az oktatás során részletesen bemutatásra kerülnek a könyvvizsgálói munka szakaszai, a megbízás vételétől a záradék megadásán keresztül a folyamatos és utólagos dokumentálásig. A tananyag feldolgozása során kiemelt figyelmet kapnak a kockázatbecslési eljárások, a megfelelő bizonyosság megszerzésének módszertana. A tanulmányok során az elméleti kérdéseket előadás keretében dolgozzuk fel, a gyakorlati képzés érdekében esettanulmányok feldolgozására kerül sor.

 

SZAKIRÁNYOK

Banki szakirány

EU pénzügyek:
Az EU-n belüli monetáris integráció ismerete hozzásegít ahhoz, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb kihívását, csatlakozásunkat a GMU-hoz nyomon tudja követni a hallgató, megértse és ítéletet tudjon mondani róla. A tárgy keretei között az EU belső pénzügyi összefüggéseit és folyamatait a hallgató megismeri, s ennek segítségével a magyar pénzügyi folyamatokat is jobban meg fogja érteni.

Személyes pénzügyi tervezés:
A tárgy keretei között átfogóan feldolgozásra kerülnek a private banking, a nyugdíjbiztosítás, továbbá a befektetési szolgáltatással összekapcsolt biztosítási szolgáltatások feldolgozása, pénzügyi terv kidolgozása mintapéldák alapján, az egyén jövőképének pénzügyi megvilágítása. Az egyéni pénzügyi tervezés sajátos alkalmazását gyakorlati számításokkal ismerhetik meg a hallgatók. Arra törekszünk, hogy a hallgatók hiteltárgyalások és támogatási pályázatok kapcsán a vállalati életben is jól hasznosítható ismeretanyagot kapjanak.

Banküzemtan:
A banki szakirányt választó hallgatók megismerik a banküzemet, annak sajátosságait, a bank fogalmát, a kereskedelmi bankok tevékenységét, a mai magyar kétszintű bankrendszer jellemzőit és szabályozási környezetét. A banki működés jövedelmezősége, kockázata, biztonsága, az egyes banki termékek és szolgáltatások átfogó megismertetése azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók megértsék a bankok gazdálkodását.

Értékpapír ügyletek:
A tantárgy keretén belül átfogóan áttekintésre kerülnek az értékpapírok kibocsátásával, forgalmazásával kapcsolatos kérdéskörök, valamint az ezzel kapcsolatos befektetési döntés témakörei. Átfogóan vizsgáljuk az árfolyamszámítási feladatokat, a kockázat mérését és annak kezelését. Részletesen áttekintjük a tőzsdei elszámolások rendszerét. Arra törekszünk, hogy a hallgatók az értékpapírokkal, támogatásokkal kapcsolatos, valamint az egyéb pénzügyi tárgyalások és támogatási pályázatok kapcsán a vállalati életben is jól hasznosítható ismeretanyagot kapjanak.

Hitelügyletek és kockázatkezelés:
A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerve a hitelügyletek elméleti hátterét, szakszerűen tudjanak eligazodni a banki szolgáltatások között. A tananyag elsősorban a vállalati hitelezés elveivel és módszerivel foglalkozik. Ennek alapján a hallgatók tanulmányozzák a hitelezés folyamatát, az ezzel együtt járó hitelezési kockázattal és annak kezelésével. Arra törekszünk, hogy a kurzuson részt vevő hallgatók a banki gyakorlatban is jól hasznosítható, korszerű ismeretanyagot kapjanak.

Szak-specifikus számvitel:
A tárgy átfogja a hitelintézetekre vonatkozó alapvető ismereteket, beleértve a hitelintézetek biztonságos működésének szabályozását is. A hallgatók megismerkednek a hazai hitelintézeti rendszer egyes elemeivel, azok jellemzőivel, alapításával, működésével és megszüntetésével kapcsolatos szabályokkal, a hitelintézetek által végezhető tevékenységek csoportosításával, azok tartalmával, a hitelintézetek által végzett, kockázatosnak minősülő tevékenységekre vonatkozó törvényi és egyéb jogszabályi előírásokkal, kötelezően betartandó korlátozásokkal.

Szakdolgozati konzultáció:
A szakdolgozati konzultáció szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat elkészítésében. A záródolgozat készítésének módszertani, elméleti alapjaival ismerkednek meg a hallgatók, majd ezekre az ismeretekre alapozva elsajátítják a saját szakdolgozatuk elkészítésének alapjait. Utóbbin belül elkészítik a végleges témavázlatot, alapvető kutatási programot állítanak össze, elkészítik és áttekintik a kutatásukhoz szükséges szakirodalmi forrásokat és forrásjegyzéket állítnak össze és megkezdik a dolgozat tartalmi kidolgozását.

Controlling szakirány

Üzemszervezés:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megtanulják, hogyan lehet a vállalat belső információs rendszerét a vezetői döntések szolgálatába állítani, illetve a vállalati igényeknek megfelelően kialakítani és működtetni. A hallgatók választ kapnak arra, hogyan értékelhető a már működő elszámolási és tervezési rendszer; milyen intézkedések szükségesek ahhoz, hogy egy jól működő controlling rendszert kiépítsünk, és működtessünk.

Költségszámítás, árképzés:
A gazdálkodó szervezetek célja, hogy nyereséget érjenek el. Célkitűzés, hogy a hallgatók a szemeszter során megismerkedjenek a költségtervezés és árképzés módszertanával, és képesek legyenek pozitív vállalati eredmény kalkulációjára. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a költségtervezés, költség felügyeletet, az előírt és tény költségek összehasonlításának módszereivel, költségszámítási eljárásokkal.

Pénzügyi controlling:
A tárgy keretei között a diákok megismerkednek többek között a finanszírozási formákkal, pénzügyi tervezéssel, a terv-tény összehasonlítással, beruházás-gazdaságossági számításokkal, operatív és stratégiai pénzügyi tervekkel, likviditási mutatók rendszerével, a pénzügyi tevékenység monitoringjával, a pénzügyi audit és diagnosztika fogalmával, céljával. Kiemelt figyelmet fordítunk a pénzügyi tervezés módszereinek elsajátítására, cél, hogy a vizsgázó átlátva az összefüggésrendszert, készségszinten ismerje meg a pénzügyi tervezés folyamatait.

Stratégiai és project controlling:
Megnőtt az igény, hogy a különféle projektumok adott idő, költség és teljesítmény-keretek között, magas minőségi szinten és határidőre valósuljanak meg. Ezeknek a célkitűzéseknek az érdemi megvalósítása csak a korszerűen megszervezett projektmenedzsment keretei között lehetséges. A tantárgy célja a stratégiai és a projektmenedzsmentnek, valamint controllingnak, mint újszerű és mind-inkább elterjedő szervezet irányítási módszernek az ismertetése. Képzési célnak tekintjük az önálló vállalati elemzést és projekt programkészítést egyaránt.

Ágazati controlling és controlling esettanulmány:
A tantárgy keretei között a különböző nemzetgazdasági ágazatok controlling tevékenységét tekintjük át. A tananyag ágazati sajátosságokat bemutatva elmélyül az egyes speciális területek tervezésének, elemzésének, ellenőrzésének módszereiben. A pénzügyi-, projekt controlling, költségszámítás összefüggéseinek feltárását követően a tantárgy célja, hogy a hallgatók minél inkább alkalmasak legyenek a különböző területeken felmerült problémák gyakorlatias megoldására.

Szak-specifikus számvitel:
A tárgy célja: a controlling szakos hallgatók számviteli ismereteinek célirányos elmélyítése a munkafolyamatok tervezési, ellenőrzési, terv-tény összehasonlítási feladatok elvégzésének támogatására történő felkészülés érdekében. Kiemelten vizsgáljuk a 6-os és 7-es számlaosztály használatát, valamint a költséggazdálkodás számviteli megalapozásának rendszerét. Felkészülünk olyan információs rendszerek kialakítására, amely a vezetés számára információkat hordoz, bizonytalanságokat szüntet meg, a tervező, elemző, döntéshozó, ellenőrző, irányító feladatait kiszolgálja.

Szakdolgozati konzultáció:
A szakdolgozati konzultáció szakmai és módszertani támogatást nyújt a szakdolgozat elkészítésében. A záródolgozat készítésének módszertani, elméleti alapjaival ismerkednek meg a hallgatók, majd ezekre az ismeretekre alapozva elsajátítják a saját szakdolgozatuk elkészítésének alapjait. Utóbbin belül elkészítik a végleges témavázlatot, alapvető kutatási programot állítanak össze, elkészítik és áttekintik a kutatásukhoz szükséges szakirodalmi forrásokat és forrásjegyzéket állítnak össze és megkezdik a dolgozat tartalmi kidolgozását.

Partnereink