Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Gazdálkodási Kar tudományos kutató műhelyei

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

EFOP-3.6.1-16-2016-00006  projekt


A Neumann János Egyetem Gazdálkodási karának kutatóműhelyei a 
„A kutatási potenciál fejlesztése és bővítése a Pallasz Athéné  Egyetemen” EFOP-3.6.1-16-2016-00006  projekt támogatásával fogják végezni a tevékenységüket a 2017-2020-as időszakban.

EFOP 3.6.1. AP3 - Gazdálkodástudomány fejlesztési alprojekt tevékenységei


Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodás Tanszékhez tartozó kutató műhelyek 
Szolgáltatásmarketing kutatóműhely (SZMM)

A szolgáltatásmarketing kutatóműhely a Kereskedelem és marketing alapképzési szakhoz kapcsolódó kutatási erőforrásokra alapozva az ágazatokon átívelő kutatásokat is lehetővé tevő témakörökben végez vizsgálatokat. Célként a régió vállalatai versenyképességének javítását tűzte ki a versenyképesség tényezőinek feltárásával, a beazonosítható és adaptálható "jó gyakorlat", az általánosítható eszközök és módszerek publikálásával. Kutatási szolgáltatásként közvetlenül a vállalkozásoknak – differenciált módszertant kidolgozva a hazai nagyvállalatokra, kkv-kra és a multinacionális vállalakozásokra – ajánlja a széleskörű kutatási tapasztalaton alapuló, a pozicionáláshoz, a termékfejlesztéshez és a piacra vitelhez, illetve a komplex marketingstratégia kidolgozásához kapcsolódó tevékenységet.

 

Nemzetközi hatások kutatóműhely (NHM)

A nemzetközi hatásokkal foglalkozó kutatóműhely a Nemzetközi gazdálkodási alapszakhoz kapcsolódóan, az ottani oktatói erőforrásokra alapozva vizsgálja a globalizáció, válságkezelés és hatását Magyarországra és az észak-alföldi régióra vonatkoztatva az agrártermelés, feldolgozás és értékesítés területén, a KKV szektorra. A kutatás célkitűzése, hogy a globalizáció és a 2008-ban indult gazdasági válság közötti összefüggéseket feltárja, és a válság hatásainak vizsgálata mellett, megvizsgálja az észak-alföldi régióban alkalmazott válságkezelési módszereket. A kutatás várható eredményeinek ismeretében jobban megismerhetővé válik a nemzetközi kereskedelempolitika fejleményei, a multilaterális szabályozás, megismerhetjük a protekcionizmus új jelenségeit, a WTO tárgyalások kilátásait. A észak-alföldi régió KKV-inak segítséget tudunk adni a válság kezeléséhez, azon belül is a régió agrárgazdasági területén tevékenykedő vállalkozásai számára elősegítve a nemzetközi kereskedelemben való részvételt. Az eredményeket szaktanulmányok készítésével, publikációk megjelenítésével és az oktatásban is használatos segédanyagok előállításával kívánjuk megjeleníteni.

 

Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszékhez tartozó kutató műhelyek
Pénzügyi szolgáltatások elemzése kutatóműhely (PEM)

A pénzügyi szolgáltatások teljesen körbefonták mind a vállalkozások, mind az intézmények, mind a magánszemélyek világát, ennél fogva jelentősége kiemelkedő a mindennapokban. A pénzügyi szektor tevékenysége szerteágazó, tekintve az aktív és passzív tevékenységeit, valamint a pénzügyi vállalkozásokon belüli folyamatokat. Ezek elemzése kifejezetten szükséges a Gazdálkodási kar szaktanszékén, annak érdekében, hogy elsődlegesen a tudományos kutatások révén a gyakorlatban is hasznosítható eredményekhez juttassuk a pénzügyi szféra szereplőit, másodlagosan pedig ezen eredményeket az oktatásban közvetlenül felhasználhassuk a hallgatók érdekében.

 

Gazdálkodáselemzési kutatóműhely (GEM)

Örökzöld témának minősíthető kutatási terület, hiszen bármely tudományos vizsgálatnak ma már nélkülözhetetlen részét képezik a kapcsolódó költségek-ráfordítások és bevételek összevetése, a jövedelmezőségi és megtérülési számítások, amelyek a vállalati, intézményi, sőt a háztartási folyamatok tervezésében, döntés-előkészítésében, végrehajtásában és utólagos elemzésében is kiemelt szereppel bírnak. A Gazdálkodási kar szaktanszékén évek óta folyó kutatások, valamint a tudományos minősítéssel rendelkező és a megszerzési folyamatban lévő oktatók tudásbázisára építve nem csak az oktatási, hanem a kar szolgáltatási területei között is szerepel a gazdálkodáselemzés, amely a kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát, ezáltal létjogosultságát, hasznosságát is jelenti.

 

Turizmus-Vendéglátás Tanszékhez tartozó kutató műhelyek
Turisztikai élménymenedzsment kutatóműhely (TÉM)

A kutatóműhely a turisztikai szolgáltatók tevékenységének középpontjában lévő élményígéret és a megvalósulás sajátosságait kutatja, összefogva a turizmus keresleti és kínálati oldalának jellemzőt, időszakonként differenciálva a turisztikai ágazatok, illetve a desztinációk alapján. Miként a turizmus, úgy a kutatások is interdiszciplináris jellegűek, érintve a társadalomtudományok területét is a gazdaságtudományi megközelítésen kívül. A kutatások a turisztikai szolgáltatások szerint is elkülönülnek.

 

Fenntartható desztinációfejlesztés kutatóműhely (FDM)

A kutatóműhely munkájának középpontjában a tágan értelmezett fenntarthatóság áll, gazdasági, társadalmi és környezeti szempontokat is figyelembe véve, kiemelt hangsúlyt az utóbbinak adva. A turisztikai szolgáltatók számára a primer felmérések eredményeinek összehasonlítása a nemzetközi és hazai kutatások szekunder eredményeivel tanulságos következtetésekkel és javaslatokkal szolgál, a gazdasági fenntarthatóság érdekében a tanulmányok a javaslatok megvalósítása költségigényének meghatározásával készülnek. A kutatóműhely hangsúlyos célja a disszemináció a tartós szemléletváltás érdekében.

 


EFOP-3.6.1-16-2016-00006  projekt

Partnereink