Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nyelvoktatás - C (választható) tantárgyak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Nyelvtanulási stratégiák
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyéni tanulási hatékonyságot meghatározó motivációkkal, stratégiákkal, módszerekkel, a felnőttkori tanulás jellemzőivel, külső és belső feltételeivel, valamint – az általuk kitöltött tesztek, feladatok elemzése következtében – saját tanulási erősségeikkel és gyengeségeikkel.

Online lehetőségek angolnyelv-tanuláshoz
Elsődleges cél az élethosszig tartó nyelvtanulás iránti igény és felelősség kialakítása, elmélyítése. Az internet által biztosított lehetőségek kiaknázásával a hallgatók megtapasztalhatják, hogy a nyelvtanulás lehet változatos és élvezetes, költséghatékony és hatékony, ha céltudatosan alakítjuk és irányítjuk.

Online lehetőségek németnyelv-tanuláshoz
A nyelvtanulást a modern technika felhasználásával érdekessé, szórakoztatóvá igyekszünk tenni úgy, hogy a kis csoportos képzés keretében eredményessé és hasznos befektetéssé váljon a résztvevők számára a ráfordított idő. Erre elsősorban az internet felhasználásával van mód, ami a nyelv egyéni elsajátításában is nagy segítség, a nyelvtanulási igény motiválásában is ösztönöz. Hozzájárul egy emberöltőn át való könnyed nyelvtanulás sikeréhez, ami a sikeres megértésben és kommunikációban csúcsosodik ki.

Német gazdasági nyelvvizsga feladatok
A tárgy célja a négy alapkészség olyan mértékű fejlesztése, hogy a hallgatók képesek legyenek főiskolai tanulmányaik alatt hatékonyan készülni a főiskola által kínált szakmai nyelvvizsgák írásbeli és szóbeli feladataira. A tárgy feladatai közé tartozik a mindenkori célcsoport igényeinek és nyelvismereti szintjének megfelelő szövegek, főként sajtócikkek értelmezése és feldolgozása, nyelvismereti, főként lexikai feladatokból álló tesztek megoldása, továbbá üzleti levelek és egyéb írásbeli műfajok logikus és közérthető megfogalmazása. A kurzus a célirányos nyelvvizsga-előkészítésen kívül a hallgatók szókincsének fejlesztéséhez is nagymértékben hozzájárul.

Tárgyalás idegen nyelven
A munkaerőpiac olyan fiatal diplomásokat igényel, akik képesek mind írásban, mind szóban magabiztosan kommunikálni cégen belül és külföldi üzletfelekkel egyaránt. A tantárgy célja ezért olyan szóbeli nyelvhasználati stratégiák közvetítése, elsajátítása és gyakorlása, amelyek a mindennapi üzleti élet elvárásainak megfelelnek, és amelyek segítségével a hallgatók aktívan és magabiztosan tudnak idegen nyelven kommunikálni, tárgyalni.
A mindennapi üzleti életben előforduló beszédhelyzetek szimulálásán keresztül olyan kompetenciákat is fejleszt a tantárgy, amelyek segítik egy pozitív tárgyalási légkör kialakítását illetve a kulturális különbségekből származó esetleges félreértések elkerülését.
A kurzust olyan hallgatóknak ajánljuk, akik stabil B1 / B1+ szintű nyelvtudással rendelkeznek.

Általános nyelv – Bevezetés a francia / olasz / orosz / spanyol nyelvbe
A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a francia / olasz / orosz / spanyol általános nyelv alapszókincsét és nyelvtanát. Segít abban, hogy a hallgatók biztonsággal alkalmazzanak nyelvi fordulatokat egyszerű hétköznapi szituációkban.

Általános nyelv – A francia / olasz / orosz / spanyol nyelv használata I.
A tárgy célja az általános nyelvi szókincs, a nyelvi alapkészségek és a kommunikációs készség fejlesztése. A hallgatók legyenek képesek használni a legfontosabb fordulatokat, kifejezéseket a szabad kommunikáció és társalgás felvételének céljából.

Általános nyelv – A francia / olasz / orosz / spanyol nyelv használata II.
A tárgy „A francia / olasz / orosz / spanyol nyelv használata I.” tárgyra épül. Célja a szókincs további bővítése, valamint a nyelvi alapkészségek és a kommunikációs készség megszilárdítása. A hallgatók legyenek képesek megérteni beszédpartnereiket minden fontosabb élethelyzetben, továbbá tudják megfelelő módon használni a legfontosabb általános nyelvi fordulatokat, kifejezéseket a szabad társalgás során.

Partnereink