Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Nemzetközi gazdálkodás alapképzés - tantárgylista

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Tematikák elérhetőek a zárt rendszerben

Üzleti szakok Közös képzési szakasz:

 Nemzetközi gazdaságtan
A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék a határon átnyúló gazdasági tevékenység sajátos gazdasági összefüggéseit, a nemzetközi áru-, szolgáltatás és tényezőáramlás jellegzetességeit és ezek intézményrendszerét.

EU tanulmányok
A tantárgy célkitűzése, hogy Magyarország szempontjából az egész integrációt (történetét, alapszerződéseit és jelenlegi kihívásait) megismerje a hallgató. Az európai integrációs folyamatban a szupranacionális fejlődési irány megkérdőjelezhetetlen, de az intézményi és döntéshozatali struktúrában a kezdetektől mindmáig beépül egy olyan elem, ami lehetőséget ad a nemzeti érdekek érvényre juttatására. Ez a kettőssége az intézményi és döntéshozatali rendszernek alapvető hatást gyakorol az integráció gazdasági hatékonyságára és a tagországok gazdasági és politikai harmonizációjára. Ahhoz, hogy a hallgató megértse a már magyar részvétellel is születő döntéseket, jól kell ismernie az intézményi és döntéshozatali rendszert. A továbbiakban ez a rendszer csak bonyolultabbá válhat. Ezért is fontos magas szintű ismerete.

 

Nemzetközi gazdálkodás alapszak törzstárgyak:

Világgazdasági folyamatok és régiók
A tantárgy elsődleges célja a jövő nemzetközi gazdálkodási szakemberének megadni azt a világgazdasági hátteret és azt a szemléletet, amely a későbbi nemzetközi üzleti tevékenységéhez szükséges. Ennek keretén belül cél betekintést nyújtani a világgazdaság főbb folyamataiba és megismertetni a legfőbb szereplők jellemzőit, érdekeit és a világgazdaságra gyakorolt hatásukat.

Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika
A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. Megismertetni a Nemzetközi Gazdálkodási szakos hallgatókat a nemzetközi üzleti élet know-how-jával, az üzleti életet érintő államközi megállapodások típusaival, az állami beavatkozás eszközrendszerével, a nemzetközi kereskedelem szereplőivel, a nemzetközi szokványokkal, az egyes ügylettípusok sajátosságaival, a koncentrált piacokkal, a szerződéskötés folyamatával, a tipikus szerződéses feltételekkel, tipikus okmányokkal

Interkulturális kommunikáció és tárgyalástechnika
A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára segítséget és módszertant adjon arra, hogy a magyartól eltérő kulturális környezetben valamint multikulturális közegben is helyt tudjanak állni a kulturális eltérésekből származó nehézségek kezelésére: megelőzésére, elkerülésére, de legalábbis sikeres megoldására. A tárgy bevezet az interkulturális érintkezés és kommunikáció alapfogalmaiba, az ebben rejlő lehetőségekbe és csapdákba, segít hatékonyan gondolkodni és tevékenykedni.

EU közös finanszírozású politikák
A tantárgy célja, hogy részletes és megalapozott áttekintést nyújtson az Európai Unió pénzügyi újraelosztási rendszeréről. Bemutatja az Európai Unió közös költségvetését, annak létrejöttét magyarázó tényezőket, áttekinti a költségvetés szerkezetét, érzékelteti az integráció fejlődésében betöltött szerepét. A tantárgy a közös költségvetéshez szorosan kapcsolódó elosztó jellegű közös politikákról szóló része elméleti megalapozást nyújt a közös mezőgazdasági politika és a regionális fejlesztés, illetve kohézió létjogosultságáról. Betekintést ad e területek működésébe, értékeli az elért eredményeket és a gazdasági hatásokat, bemutatja e politikák esetleges ellentmondásait és a jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseket. A tantárgy hangsúlyt fektet e politikák probléma-orientált értékelésére.

EU közös és közösségi politikák
A tantárgy célja, hogy részletes és megalapozott ismereteket nyújtson az EU azon közös és közösségi politikáiról, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban a közös költségvetés kiadási oldalával. Ezek közé elsősorban az egységes belső piachoz kötődő szabályozások tartoznak, a Gazdasági és Monetáris Unió, valamint formálódó új közösségi politikák. Valamennyi politika folyamatos változáson megy keresztül. A tantárgy egyik célja éppen az, hogy mozgásában mutassa be az EU belső fejlődését, mélyülésének dilemmáit.

Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás
A hallgatóink megismerik a tantárgy keretében a nemzetközi szállítmányozás és árufuvarozás fogalmait, a szervezési feladatokat, és a különböző szállítási módok okmányait. A szállítmányozás jogszabályi hátterének bemutatása, valamint a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek áttekintésén keresztül a szállítmányozási folyamatok elméletének és gyakorlatának megismerése, a gyakorlatban használt okmányok bemutatása is a tantárgy céljai közé tartoznak. A nemzetközi közúti, vasúti árufuvarozás, a belvízi és tengerhajózás, valamint a légi árufuvarozás és konténeres fuvarozás hazai és nemzetközi szabályainak, egyezményeinek elmélete és gyakorlata, a kombinált fuvarozás áttekintése is megtárgyalásra kerül a tantárgy keretében.

Vámismeretek
A tárgy, a Nemzetközi gazdálkodás szak egyik speciális tárgya, a Nemzetközi ügyletek, külkereskedelmi technika és a Nemzetközi fuvarozás és szállítmányozás tárgyakra épül. Célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a nemzetközi kereskedelemi forgalomban érvényesülő vámszabályok és a kereskedelmi forgalmat befolyásoló korlátozásokat és tilalmakat szabályozó egyéb jogterületek szabályait.

Nemzetközi gazdálkodás alapszak kötelezően választható tárgy:

Pénzügyi integráció az EU-ban
Az EU-n belüli monetáris integráció ismerete hozzásegít ahhoz, hogy a magyar gazdaságpolitika egyik legfontosabb kihívását, a 2010-es GMU-csatlakozást jobban megértse a hallgató és következtetéseket tudjon levonni a magyar makro- és mikropénzügyi folyamatokra vonatkozóan. Célunk, hogy a tárgy keretei között az Unió belső pénzügyi összefüggéseit, kritériumrendszerét olyan szinten megismertessük, hogy a hallgató a szemesztert követően ismeret szintjén lássa át a magyar pénzügyi rendszer és EU pénzügyi rendszerének összefüggéseit, csatlakozási pontjait.

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Külgazdasági vállalkozási szakirány tantárgyai:

Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban
A
 tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók minél teljesebb körű olyan ismeretanyagra tegyenek szert, amely képessé teszi őket, hogy a nemzetközi gazdálkodási folyamatokat, a vállalkozások belső és külső környezetét átlássák. A tantárgy keretében áttekintjük az EU fiskális rendszerét, a nemzetközi adózás – kiemelten az EU tagállamok – kérdéseit és a külföldi vállalkozásokban alkalmazott vállalati controlling eszközöket, rendszereket.

Külkereskedelem és belső kereskedelem technikája
A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. A hallgatók tanulmányaik során megismerik a szerződéskötések gyakorlati buktatóit és azok kivédési lehetőségeit. Az egyes szerződéses feltételek és azok teljesítéséhez szükséges tennivalók gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra. Megismertetni a hallgatóval a korábban tanult nemzetközi ügyletek gyakorlati lebonyolítását, a különböző ügyletek elszámolási technikáit.

Stratégiai menedzsment
A tárgy a vállalati (corporate) stratégia, ill. a versenystratégia (competitive strategy) kialakításához szükséges – gyakorlatban is használható – alapvető ismeretekkel és elemzési eljárásokkal, módszerekkel kívánja a hallgatókat megismertetni.

Mindezt úgy, hogy a hallgató – miközben megismerkedik ezekkel – felismerje azok fontosságát a vállalatok menedzselése szempontjából, meglássa felhasználásuk területeit, lehetőségeit, és kis jártasságra is szert tehessen egyik – másik elemző módszer alkalmazásában.

EU források és pályázatírás
A tantárgy oktatásának célja a területi fejlődést befolyásoló tényezők leírását követően az Európai Unió regionális politikájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, valamint a Közösségi Kezdeményezések alapelveinek, célkitűzéseinek és eszközrendszerének ismertetésére. Fontos része a kurzusnak a különböző fejlesztési források bemutatása, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Tervek alapján. Ismertetésre kerülnek a kistérségek és települések fejlesztésére kidolgozott modellek is. Végül az Európai Unióban alkalmazott projekttervezéshez és pályázatkészítéshez kapcsolódó, elsősorban módszertani tananyag következik. Gyakorlati ismeretszerzésre ad módot a már kidolgozott, különböző szintű fejlesztési programok, és pályázatok értékelő elemzése.

Magyarország külgazdasági kapcsolatai
A tárgy célja hazánk külgazdasági kapcsolatrendszerének átfogó elemzése, mely részben leíró, részben normatív megközelítésre építve mutatja be e kapcsolatok makro-, illetve mikroszintjét. Építve a nemzetközi környezettel, illetve a közgazdasági összefüggésekkel foglalkozó tárgyakra, elemezzük egy kis és nyitott európai ország lehetőségeit, különös tekintettel a nemzetközi kereskedelem, a működőtőke-áramlás, az árfolyampolitika területeire. Nem szabad elfelejteni azonban a vállalatok szerepét sem, hiszen a magyar nagy-, illetve kis-és középvállalatok nem csupán érintettjei a gazdaságpolitikai döntéseknek, hanem sok esetben alakítói is a versenyképességnek és a világgazdasági pozíciónak.

Vállalati, logisztikai esettanulmányok
A tantárgy célja a hallgató megismertetése a logisztika mindennapi gyakorlati kihívásaival, üzleti eredményességet támogató funkcióival és a gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével.

A tematika részét képezi a logisztika vállalati, vállalatközi és nemzetközi vonatkozásainak, makro- és mikrogazdasági dimenzióinak bemutatása, az infrastrukturális háttér megismertetése. A hallgatók megismerkednek továbbá a logisztikai szolgáltatás klasszikus és modern kínálati palettájával, valamint a logisztikában napjainkban elterjedőben lévő új technikai és szervezési megoldásokkal, azok alkalmazási területeivel és a hozzájuk szükséges háttérrel. A fentieken túl betekintést nyerhetnek az ellátási lánc menedzsment gyakorlati folyamataiba. Az oktatás teljes egészében gyakorlati egyéni és csoportmunkában történik.

Nemzetközi logisztika
A hallgató megismertetése a logisztika és ellátási lánc menedzsment fogalmával és a logisztika globális gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével és hatásával a vállalkozások versenyképességére és a nemzetgazdaságok gazdasági növekedésére. A hallgatók megismerik a logisztika összefüggéseit, hazai, uniós és globális tendenciáit, a logisztika menedzsment időszerű fejlődési trendjeit és azok hazai vonatkozásait. Cél, hogy a hallgató megértse a logisztika, az ellátási lánc és közlekedés globális hatásait, ezen belül a hatékonysági, gazdaságossági valamint környezeti, fenntarthatósági összefüggéseit, megismerje az ide tartozó hazai és uniós fejlődési tendenciákat, eljárásokat és alkalmazott módszereket. Megismerje az ellátási lánc szerepét a vállalatok közötti rendszerekben, felismerni a logisztika integrációs szerepét és összefüggéseit.

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Nemzetközi logisztika szakirány tantárgyai:

Logisztikai alapok
A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók az általános logisztikai fogalmakon túl a termelési, a kereskedelem áruáramlási, árumozgatási, raktározási folyamatain keresztül kellő áttekintést kapjon napjaink korszerű logisztikai szolgáltatási fogalom köreiben is. Továbbá, megalapozza, illetve segítse elő a komplex logisztikai szemlélet, gondolkodás kialakítását. Segítse az egyes logisztikai rendszereken belüli, és közötti kapcsolódások megértését a mikro-, makro- és metalogisztikai összefüggések kezelését.

Külkereskedelem és belső kereskedelem technikája
A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. A hallgatók tanulmányaik során megismerik a szerződéskötések gyakorlati buktatóit és azok kivédési lehetőségeit. Az egyes szerződéses feltételek és azok teljesítéséhez szükséges tennivalók gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra. Megismertetni a hallgatóval a korábban tanult nemzetközi ügyletek gyakorlati lebonyolítását, a különböző ügyletek elszámolási technikáit.

Logisztikai elemzések, kontrolling
A tantárgy célja olyan ismeretek bemutatása, mely eligazodást nyújt a logisztikai döntéseket támogató költséggazdálkodási és teljesítménymérési eszközök alkalmazásában. Rávilágít a tevékenység alapú költségszámítás a logisztikai kontrolling és a logisztikai teljesítménymérési mutatók  használatára és jelentőségére.

Logisztikai menedzsment
Napjaink korszerű logisztikai menedzsment felfogásának bemutatása és a hallgatókkal való megismertetése, összefogva és sokoldalúan tárgyalva a logisztika legfőbb területeit.

Átfogó ismeretek nyújtása a logisztika legfőbb kapcsolódó területeiről, a logisztikai szervezetek gyakorlati működésének és kihívásainak elemzése és értelmezése. Továbbá a tantárgy célja a logisztika olyan területeinek részletező bemutatása is, mely eligazodást nyújt a vállalat belső készletezési és anyagáramlási folyamataiban, a termelési-, árumozgatási, raktározási tevékenységekben. Cél, hogy a hallgatók gyakorlatban is hasznosítható szakmai ismereteket szerezzenek a vállalati logisztika reálfolyamatainak összefüggéseiről, szervezéséről és rendszerszemléletű alkalmazásáról.

Nemzetközi logisztika I:
A tantárgy a hallgatókat megismerteti a közlekedés nemzetközi összefüggéseivel, az ide tartozó uniós és hazai alapdokumentumokkal, a közlekedés fejlődési tendenciáival és a hazai következményekkel. A hallgató megismertetése a nemzetközi logisztika fogalmaival, funkcióival és a közlekedésnek a gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével.

Nemzetközi logisztika II.
A hallgató megismertetése a nemzetközi (globális) logisztika és ellátási lánc menedzsment kategóriáival, fogalmaival, funkcióival és a logisztika globális gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével. A hallgatók megismerik a logisztika nemzetközi összefüggéseit, a globális, uniós és hazai tendenciákat, az ellátási lánc és logisztika menedzsment időszerű fejlődési trendjeit és azok hazai következményeit. Cél, hogy a hallgató megértse a logisztika, az ellátási lánc és közlekedés globális hatásait, ezen belül a hatékonysági, gazdaságossági valamint környezeti, fenntarthatósági összefüggéseit, megismerje az ide tartozó uniós és hazai fejlődési tendenciákat, eljárásokat és alkalmazott módszereket. Átláthatóvá tenni az ellátási lánc helyét és szerepét a vállalati és kormányzati rendszerekben, felismertetni a logisztika integrációs összefüggéseit.

Logisztikai esettanulmányok
A hallgató megismertetése a logisztika mindennapi gyakorlati kihívásaival, üzleti eredményességet támogató funkcióival és a gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével.

A tematika részét képezi a logisztika vállalati, vállalatközi és nemzetközi vonatkozásainak, makro- és mikrogazdasági dimenzióinak bemutatása, az infrastrukturális háttér megismertetése. A hallgatók megismerkednek továbbá a logisztikai szolgáltatás klasszikus és modern kínálati palettájával, valamint a logisztikában napjainkban elterjedőben lévő új technikai és szervezési megoldásokkal, azok alkalmazási területeivel és a hozzájuk szükséges háttérrel. A fentieken túl betekintést nyerhetnek az ellátási lánc menedzsment gyakorlati folyamataiba. Az oktatás teljes egészében gyakorlati egyéni és csoportmunkában történik.

EU források és pályázatírás
A tantárgy oktatásának célja a területi fejlődést befolyásoló tényezők leírását követően az Európai Unió regionális politikájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, valamint a Közösségi Kezdeményezések alapelveinek, célkitűzéseinek és eszközrendszerének ismertetésére. Fontos része a kurzusnak a különböző fejlesztési források bemutatása, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Tervek alapján. Ismertetésre kerülnek a kistérségek és települések fejlesztésére kidolgozott modellek is. Végül az Európai Unióban alkalmazott projekttervezéshez és pályázatkészítéshez kapcsolódó, elsősorban módszertani tananyag következik. Gyakorlati ismeretszerzésre ad módot a már kidolgozott, különböző szintű fejlesztési programok, és pályázatok értékelő elemzése.

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Európai vállalkozás-fejlesztési szakirány tantárgyai:

EU aktualitások
Az Európai Unió egy állandó változásban lévő integrációs alakulat. Magyarország EU-tagországként folyamatosan alkalmazkodni kényszerül ezekhez a változásokhoz. Mivel a hallgatók – bármilyen gazdasági jellegű munkát fognak végezni –, az EU egységes belső piacának szereplőivé válnak, találkozni fognak ezekkel a változásokkal. Az EU aktualitások tantárgy felkészíti a hallgatókat ezekre a változásokra.

Az eurózóna belső fejlődése és kibővülései
Az Európai Unió egy állandó változásban lévő integrációs alakulat. Magyarország EU-tagországként folyamatosan alkalmazkodni kényszerül ezekhez a változásokhoz. Az eurózóna válságokban gazdag történetének megismerése hozzásegíti a hallgatót ahhoz, hogy a világgazdasági kérdésekben jobban el tudjon igazodni, és általában a gazdaságpolitika kérdéseit jobban megértse valamint jobban meg tudja ítélni.

Munkavállalás és joggyakorlat az EU-ban
A tárgy bevezetést ad a munka világába az Európai Unióba. Áttekintést ad a munkajog közösségi szabályozásáról, a közösségi jog és a nemzeti jogok kapcsolatáról. Rálátást enged az Unió szociális dimenziójára, valamint e kényes terület szabályozásának kialakulására, történetére. Bemutatja a munkavállalás jogi hátterét, feltételrendszerét az egyes tagállamokban.

Projektmenedzsment
A tárgy a projektjellegű teljesítmény-előállítás elméleti és módszertani alapjait ismerteti meg. Bemutatja a „projektmenedzsment” vezetői koncepció rendszerét, elveit, alapvető eljárásait. Megismerteti a projektmunka folyamatorientáltságát, a projektmenedzsment lényeges elemeit, s ezek összefüggéseit egymással. Áttekinti többek között a projektmenedzsment feladatait, a projekten belüli munka keretfeltételeit. Kipróbált módszereket mutat be a projektek tervezéséhez, vezérléséhez és felügyeletéhez.

Vállalatfejlesztés és - finanszírozás:
A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a kis- és középvállalkozások megalapításának, fejlesztésének és finanszírozásának gyakorlatát, jogi és közgazdasági hátterét. A hallgatóknak fel kell készülniük vállalkozás alapítására és a finanszírozási források megteremtésére Magyarországon és az EU-ban.

Üzleti környezet, adózás és kontrolling az EU-ban
A tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók minél teljesebb körű olyan ismeretanyagra tegyenek szert, amely képessé teszi őket, hogy a nemzetközi gazdálkodási folyamatokat, a vállalkozások belső és külső környezetét átlássák. A tantárgy keretében áttekintjük az EU fiskális rendszerét, a nemzetközi adózás – kiemelten az EU tagállamok – kérdéseit és a külföldi vállalkozásokban alkalmazott vállalati controlling eszközöket, rendszereket.

EU források és pályázatírás
A tantárgy oktatásának célja a területi fejlődést befolyásoló tényezők leírását követően az Európai Unió regionális politikájának bemutatása. Ehhez kapcsolódóan kerül sor a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap, valamint a Közösségi Kezdeményezések alapelveinek, célkitűzéseinek és eszközrendszerének ismertetésére. Fontos része a kurzusnak a különböző fejlesztési források bemutatása, elsősorban a Nemzeti Fejlesztési Tervek alapján. Ismertetésre kerülnek a kistérségek és települések fejlesztésére kidolgozott modellek is. Végül az Európai Unióban alkalmazott projekttervezéshez és pályázatkészítéshez kapcsolódó, elsősorban módszertani tananyag következik. Gyakorlati ismeretszerzésre ad módot a már kidolgozott, különböző szintű fejlesztési programok, és pályázatok értékelő elemzése.

Külkereskedelem- és vámtechnikák
A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. A hallgatók tanulmányaik során megismerik a szerződéskötések gyakorlati buktatóit és azok kivédési lehetőségeit. Az egyes szerződéses feltételek és azok teljesítéséhez szükséges tennivalók gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra. Megismertetni a hallgatóval a korábban tanult nemzetközi ügyletek gyakorlati lebonyolítását, a különböző ügyletek elszámolási technikáit.

Kereskedelem és marketing alapszak törzstárgy:

Külkereskedelemi technikák az EU-ban
A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. Megismertetni a szakirányú továbbképzésen résztvevő hallgatókat a nemzetközi üzleti élet know-how-jával, az üzleti életet érintő államközi megállapodások típusaival, az állami beavatkozás eszközrendszerével, a nemzetközi kereskedelem szereplőivel, a nemzetközi szokványokkal, az egyes ügylettípusok sajátosságaival, a szerződéskötés folyamatával, a tipikus szerződéses feltételekkel, tipikus okmányokkal.

Logisztikai szakközgazdász és Diplomás logisztikai referens szakirányú továbbképzési szakok

általános alapozó tárgy:

EU tanulmányok
A tantárgy célkitűzése, hogy Magyarország szempontjából az egész integrációt (történetét, alapszerződéseit és jelenlegi kihívásait) megismerje a hallgató. Az európai integrációs folyamatban a szupranacionális fejlődési irány megkérdőjelezhetetlen, de az intézményi és döntéshozatali struktúrában a kezdetektől mindmáig beépül egy olyan elem, ami lehetőséget ad a nemzeti érdekek érvényre juttatására. Ez a kettőssége az intézményi és döntéshozatali rendszernek alapvető hatást gyakorol az integráció gazdasági hatékonyságára és a tagországok gazdasági és politikai harmonizációjára. Ahhoz, hogy a hallgató megértse a már magyar részvétellel is születő döntéseket, jól kell ismernie az intézményi és döntéshozatali rendszert. A továbbiakban ez a rendszer csak bonyolultabbá válhat. Ezért is fontos magas szintű ismerete.

Logisztikai szakközgazdász és Diplomás logisztikai referens szakirányú továbbképzési szakok

Szakmai alapozó tárgyak:

Logisztikai rendszerek
A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók aktuális áttekintést kapjanak napjaink korszerű logisztikai rendszereiről, mint a katonai, globális és lokális postai/CEP, nagy és kiskereskedelmi hálózatok, logisztikai szolgáltató központok működéséről. Segítse az egyes logisztikai rendszereken belüli, és közötti kapcsolódások megértését a mikro-, makro- és metalogisztikai összefüggések kezelését.

Minőségmenedzsment
A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók ismerjék meg a logisztika és minőségmenedzsment aktuális összefüggéseit, igazodjanak el a különböző auditok, validálások feltételrendszereiben és legyenek képesek együttműködni vállalati, intézményi és szervezeti szinten a különböző egységekkel. A nemzetközi és hazai minősítési eljárások megismertetése és az azokra való felkészülés praktikáinak az átadása

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje, a logisztikai folyamatok modellezése
A tantárgy oktatásának célja: a hallgatók ismerjék meg a logisztika terén jelentkező új elvárásokat, az új technológiai lehetőségeket, melyek új perspektívát nyitottak a logisztika számára, amely már merőben más, komplexebb és dinamikusabb döntési metodikát vár el a menedzsmenttől is, jellemző, hogy a döntéseiket a korábbiaknál jóval rövidebb idő alatt kénytelenek meghozni. A kockázati tényezők csökkentése érdekében a hallgatók legyenek képesek olyan megoldásokat, döntéstámogató rendszereket alkalmazni, amelyek a lehető legtöbb információt adják a döntés megalapozásához, és különböző alternatívákat nyújtanak a kimeneti eredmények hatásainak vizsgálatához. Az oktatás folyamán bemutatásra kerülnek a hagyományos és rugalmas gyártási rendszerek, valamint a Lean filozófia.

Nemzetközi logisztika
A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat megismerteti a logisztika és közlekedés nemzetközi összefüggéseivel, (mint a katonai (NATO, EU, PfP), ENSZ-humanitárius), az ide tartozó uniós és hazai alapdokumentumokkal, a közlekedés fejlődési tendenciáival és a hazai következményekkel. A hallgató megismertetése a nemzetközi logisztika fogalmaival, funkcióival és a közlekedésnek a gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével.

Külkereskedelmi ismeretek
A tantárgy célja: A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal.  Megismertetni a Szakmai alapozó tárgyos hallgatókat a nemzetközi üzleti élet know-how-jával, az üzleti életet érintő államközi megállapodások típusaival, az állami beavatkozás eszközrendszerével, a nemzetközi kereskedelem szereplőivel, a nemzetközi szokványokkal, az egyes ügylettípusok sajátosságaival, a koncentrált piacokkal, a szerződéskötés folyamatával, a tipikus szerződéses feltételekkel, tipikus okmányokkal.

Vámismeretek
A tantárgy célja: A tárgy ismerete az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után még nagyobb jelentőséggel bír. Célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a nemzetközi kereskedelemi forgalomban érvényesülő vámszabályok és a kereskedelmi forgalmat befolyásoló korlátozásokat és tilalmakat szabályozó egyéb jogterületek szabályait. A tárgy oktatása során kitérünk az Európai Unió belső kereskedelmének a szabályozására is.

Ellátási lánc menedzsment
A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat megismertetni a korszerű ellátási lánc menedzsment hazai és nemzetközi összefüggéseivel, az ide tartozó globális, európai és hazai trendekkel, tendenciákkal.  A hallgatók megismertetése a nemzetközi logisztikai szervezetekkel, funkciókkal és az ellátási lánc menedzser/vezető gazdasági folyamatokban elfoglalt helyével.

Logisztikai szakközgazdász és Diplomás logisztikai referens szakirányú továbbképzési szakok

Szakhoz kapcsolódó ismeretek:

Beszerzési logisztika, készletgazdálkodás
A tantárgy oktatásának célja: a hallgatóknak bemutatni a beszerzéshez és készletgazdálkodáshoz kapcsolódó fogalmakat. A hallgatók ismerjék meg a beszerzés és készletgazdálkodás egyéb vállalati tevékenységre gyakorolt hatását, a vevő-kiszolgálási szintek és a beszerzés, valamint készletgazdálkodás kölcsönös összefüggéseit. Az oktatás folyamán a hallgatók általános képet kapjanak a beszerzési és közbeszerzési tevékenységről, stratégiákról, valamint a készletgazdálkodás aktuális problémáiról.

Raktárirányítás, raktár technológia
A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat megismertetni a korszerű raktározás technológia hazai és nemzetközi eredményeivel és aktualitásaival, az ide tartozó globális, európai  és hazai fejlesztésekkel.  A hallgatók megismertetése a raktárirányítási funkciókkal és a korszerű szervezési elvekkel és eljárásokkal, a különböző WMS rendszerek vállalati folyamatokban elfoglalt helyével.

Szállítás, disztribúció, veszélyes áruk fuvarozása
A tantárgy oktatásának célja: A hallgatókat megismertetni a szállítás és disztribúció korszerű hazai és nemzetközi összefüggéseivel, az ide tartozó globális, európai és hazai trendekkel, tendenciákkal.  A hallgatók megismertetése a nemzetközi veszélyes áru fuvarozás aktuális követelményeivel.

Logisztikai kontrolling, integrált rendszerek
A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók elsősorban a nagyobb vállalatoknál a hatékony, eredményes működés egyik feltételeként kialakított és működtetett komplex logisztikai monitoring/kontrolling rendszert ismerik meg. A hallgatók elsajátítják a logisztikai kontrolling alapjait, a terv- és tényadatok összehasonlítását, a folyamatok szigorú ellenőrzését, koordinálását. Alkalmasak lesznek a cég logisztikai teljesítményének monitorozására, karbantartására, valamint döntés-előkészítő információk, riportok értelmezésére, vezetői döntésekhez szükséges adatok kezelésére és szolgáltatására.

Nemzetközi ügyletek lebonyolítása
A tantárgy célja: A tantárgy célja felkészíteni a hallgatókat a nemzetközi életre, megismertetni az üzleti munkát befolyásoló állami intézkedésekkel, az üzletkötést előkészítő gyakorlati tenni és tudnivalókkal. A hallgatók tanulmányaik során megismerik a szerződéskötések gyakorlati buktatóit és azok kivédési lehetőségeit. Az egyes szerződéses feltételek és azok teljesítéséhez szükséges tennivalók gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra. Megismertetni a hallgatóval a korábban tanult nemzetközi ügyletek gyakorlati lebonyolítását, a különböző ügyletek elszámolási technikáit.

Logisztikai esettanulmányok
A tantárgy oktatásának célja: A tantárgy célkitűzése, hogy a hallgatók gyakorlati előképzettségük alapján valamint a már elméletben megtanultakra alapozva, egy-egy esettanulmányt értelmezni tudjanak. Az esettanulmányokat egészítsék ki megoldási variációkkal, javaslatokkal.

Inverz logisztikai műveletek
A tantárgy oktatásának célja: Cél, hogy a hallgató megértse a logisztikai aktivitások környezeti, fenntarthatósági összefüggéseit, megismerje az ide tartozó uniós és hazai fejlődési tendenciákat, dokumentumokat, szabályokat. Átláthatóvá tenni a fenntartható közlekedéspolitika elemeit és az áruszállítási, logisztikai összefüggéseket. Rávilágítani a veszteség megelőzés, kárenyhítés, újrafelhasználhatóság fontosságára, a szabad kapacitások ésszerű kihasználására, a környezet fokozott védelmére.

Partnereink