Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Kereskedelem és marketing (BA) szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág:
 üzleti

A képzési idő félévekben:
 7 félév

Képzési forma:
 nappali, levelező, távoktatás

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 90 kredit
 • A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 23 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény 11 kredit
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 56 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 20 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
Olyan gazdasági es üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással es készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek es szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezére es irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek ismerik:

 • a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit,
 • a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában,
 • a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival,
 • a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét,
 • az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit,
 • a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit,
 • a logisztikai folyamatokat,
 • az e-üzlet módszereit és hátterét,
 • képesek a marketing értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.

Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek alkalmasak:

 • kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására,
 • különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére,
 • önálló és csoportmunka végzésére,
 • a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre,
 • reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok összeállítására és lebonyolításuk ellenőrzésére,
 • a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére,
 • egyes logisztikai feladatok ellátására,
 • a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára,
 • jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
Módszertani és elméleti alapozó ismeretek:
matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, szaknyelv;

Üzleti alapozó ismeretek: 
számvitel, gazdasági jog, menedzsment, marketing, környezetgazdaságtan, üzleti kommunikáció, vállalalti pénzügyek és adózási alapok;


Társadalomtudományi alapismeretek:

Általános, EU, gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia, politológia, vezetéselmélet;

Szakmai törzsanyag: 
Szolgáltatásmarketing, Marketingmenedzsment, Kereskedelem gazdaságtana, Logisztika alapjai, Szervezeti magatartás és vállalatirányítás, Marketingkutatás, Marketingkommunikáció, Kereskedelmi marketing, Fogyasztói magatartás, Külkereskedelmi technikák, Médiaismeret és médiagazdaságtan, Nemzetközi marketing, Gazdasági informatika.

Választható specializációk

 • Marketinglogisztika specializáció
 • Sales management specializáció

      Differenciált szakmai ismeretek

 • Marketinglogisztikas specializáció: Vevőelégedettség, Disztribúciós logisztika, Csomaglogisztika, E-kereskedelem, Logisztikai esettanulmányok
 • Sales management specializáció: Személyes eladás, Sales prezentáció, Elosztási logisztika, Tárgyalás és érveléstechnika, Vállalati esettanulmányok

Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Ideális jelentkező

Aki a kereskedelem és marketing területén menedzseri munkakör ellátására készül, érdeklődik a stratégiai tervezés, valamint operatív irányítási tevékenység iránt.

Foglalkoztatják a kereskedelemben forgalmazott áruk jellemzői, a fogyasztóvédelem kérdései és át akarja látni egy termék útját a termelőtől a fogyasztóig.

Szeretné megismerni a bevásárlóközpontok, hipermarketek és logisztikai központok működését és az ott felmerülő technológiai, kommunikációs és pénzügyi folyamatokat.

Érdeklődik a vállalatok által alkalmazott marketing eszközök és stratégiák iránt, illetve szeretné bővebben megismerni a termelő, kereskedő és szolgáltató vállalatok célpiac- és szakma specifikus tevékenységét is.

Specializációk

Választható specializációk

 • Értékesítés - szervezés specializáció
 • Marketing menedzsment specializáció

Differenciált szakmai ismeretek

 • Marketinglogisztikas specializáció: Vevőelégedettség, Disztribúciós logisztika, Csomaglogisztika, E-kereskedelem, Logisztikai esettanulmányok
 • Sales management specializáció: Személyes eladás, Sales prezentáció, Elosztási logisztika, Tárgyalás és érveléstechnika, Vállalati esettanulmányok

Továbbtanulás mesterszakon, tehetséggondozás

A Kereskedelem és marketing alapszakon végzett hallgatók több mesterszakon folytathatják tanulmányaikat: Marketing, Közgazdasági elemző, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Nemzetközi tanulmányok, Pénzügy, Turizmus-menedzsment, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés.
A Neumann János Egyetemen belül lehetőséget biztosítunk szakirányú továbbképzésre a következő szakokon: Marketing szervezetek irányítása, Marketingkommunikáció, Egészségügyi marketing, Divatmarketing.

Neumann János Egyetem nagy figyelmet fordít a hallgatók tehetséggondozására, amely a képzés során több formában jelenik meg:

 • A tanórákon az oktatói segítség az iránymutatásra, a tananyagon túli ismeretek és összefüggések elsajátítására, felismerésére terjed ki. A többletteljesítmény elismerésére a megajánlott jegyek rendszere biztosít lehetőséget.
 • A tehetséggondozás megnyilvánul a TDK tevékenységben is, melyet együttműködési kapcsolataink révén hazai és multinacionális vállalati háttér is támogat.
 • A demonstrátori rendszer keretében, az oktatók irányításával végzett kutatások és más szakmai megbízások lehetőséget teremtenek a hallgatók számára az egyes témákban történő elmélyülésre, a magasabb színvonalú, részletesebb vizsgálatokra, ami a szakdolgozat elkészítését, illetve a TDK munkát alapozhatja meg.
 • Az alapképzésben kínált szakirányok és specializációk lehetőséget nyújtanak olyan szakmai ismeretek elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, amelyek munkaerőpiaci és továbbtanulási esélyeket biztosítanak.
 • A kellően motivált hallgatók ismereteinek bővítését, sokszínű érdeklődésük kielégítését jól támogatják a szabadon választható tárgyak, amelyes széles kínálatát biztosítjuk
 • A kar nemzetközi programjaiban részvétel alkalmat kínál a szakon az üzleti életben elvárt idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésére és kibontakoztatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A kereskedelem és marketing szak az üzleti szféra, a vállalkozások tevékenységének, szervezeti működésének különböző területeire képez. A szak a marketing szakmai funkcióihoz (a piaci és fogyasztói elemzéshez, a stratégiai és operatív piaci tervezéshez, a termék- és szolgáltatásfejlesztés piacorientáltságának biztosításához, az árképzéshez, az értékesítéshez), valamint a kereskedelmi vállalkozások működtetéséhez tartozó munkakörök betöltésére alkalmas szakembereket bocsát ki.

A munkaerő-piaci igény ezen szakképesítéssel rendelkezők irányába erős, egyrészt azért, mert a nagyvállalatok funkcionális egységei mellett a kis- és középvállalkozások fejlődésükben napjainkban jutnak el a marketing tevékenység differenciáltabb művelésének a felismeréséhez, s alkalmaznak ezen a területen több munkatársat. A kereskedelem, más szolgáltatások és számos nem üzleti terület fejlődése is aktuálissá teszi marketing munkatársak alkalmazását.

A következő években sajátos generációváltás is jelentkezik a marketing terén az új, szakképzett munkatársak iránti igény növekedésével, hiszen a piaci verseny éleződése, a nemzetközivé válás kiteljesedése preferálja a képzettebb, sokoldalú kompetenciával rendelkező munkatársak alkalmazását.

Képzési program - Tantervi háló


További információ

Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
Főépület I. emelet, 130. iroda

Dr. Pólya Éva, tanszékvezető-helyettes, szakfelelős, főiskolai docens
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
Főépület I. emelet, 129. iroda
E-mail: polya.eva@gk.uni-neumann.hu 

Romanekné Gór Csilla tanszéki ügyintéző
Tel.: 06-56/510-300 /5301. mellék/
E-mail: romanekne.csilla@gk.uni-neumann.hu

Képzéseink

Partnereink