Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Kereskedelem és marketing alapképzés - tantárgylista

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Kereskedelem és marketing alapképzési szakosok részére (BA)

Tematikák elérhetőek a zárt rendszerben 


Tantárgyak

Marketing
Megismertetni a marketing alapvető elméleti kategóriát és összefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára azok vállalati gyakorlatban történő alkalmazását. Ismerteti a piacgazdaság viszonyai között működő vállalatok mozgásterét, kapcsolódásait és eszközrendszerét. Bemutatja és elemzi a fogyasztói és szervezeti piacok szereplőinek magatartását befolyásoló tényezőket. Rendszerezve tartalmazza a marketing mixet, az alkalmazható termék, ár, disztribúció és promóciós stratégiákat. Megismertetni a marketing alapvető elméleti kategóriát és összefüggéseit, amelyek lehetővé teszik a hallgatók számára azok vállalati gyakorlatban történő alkalmazását. Ismerteti a piacgazdaság viszonyai között működő vállalatok mozgásterét, kapcsolódásait és eszközrendszerét. Bemutatja és elemzi a fogyasztói és szervezeti piacok szereplőinek magatartását befolyásoló tényezőket. Rendszerezve tartalmazza a marketing mixet, az alkalmazható termék, ár, disztribúció és promóciós stratégiákat.

 

Logisztika
A tantárgy megismerése elősegíti a komplex logisztikai szemlélet, gondolkodás kialakulását, az egyes logisztikai részrendszereken belüli és a részrendszerek közötti kapcsolatok megértését, a mikro-, makro- és metalogisztikai összefüggések kezelését. A tananyag részletezi a vállalati logisztika valamennyi területét, kitér az aktuális kérdésekre és a logisztikai menedzsment főbb kihívásaira is.

A beszerzés, készletezés, ellátás, elosztás, csomagolás főbb témakörei mellett vállalati esetekkel is megismerkednek a hallgatók fejlesztve a menedzser-szemléletet és probléma-megoldó képességet is. 

Kereskedelem gazdaságtana
A tantárgy célkitűzése, hogy felkészültté tegye a hallgatókat a kereskedelmi vállalatok elindítására, stratégiájának, üzletpolitikájának és üzleti tervének megalkotására és kivitelezésére. A veszteséges vállalkozás okainak feltárására és orvoslására. Áttekintést nyújtson a beszerzés és készletezés funkciójáról, feladatairól, fontos befolyásoló tényezőikről és azok gyakorlati kérdéseiről. Az áruforgalmi főfolyamataink (beszerzés és készletezés), valamint gazdálkodási folyamatainak vizsgálatára, elemzésére és tervezésére. Vizsgálja a kereskedelem fejlődésének fő irányát, melynek ismeretében lehetővé válik a hozzájuk való adaptáció. Számszakilag feltárja a csökkenő nyereség és termelékenység, valamint növekvő költségek (készletezési, bérköltség) okait, és javaslatokat fogalmaz meg a kedvezőtlen tendenciák megfordítására.

Marketingkutatás
Az oktatás célja, hogy a hallgatók megismerjék a marketingkutatás elméletét és módszertanát és ismereteiket a gyakorlatban tudják alkalmazni. A tananyag átfogja a marketingdöntésekhez szükséges információs forrásokat, az információszerzés és feldolgozás módjait és eszközeit. Kiemelten kezeli a vállalatok által leggyakrabban alkalmazott kutatási témákat és módszereket. Megismerteti, és részletesen taglalja a szekunder és primer információszerzési módszereket, a kvalitatív és kvantitatív kutatás sajátosságait.

Marketingkommunikáció 1.
A tárgyalapozó szaktárgya. A marketingkommunikáció tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a marketingkommunikáció eszközrendszerét, a különböző eszközök alkalmazhatóságát. Cél, hogy a versenykörnyezetben működő vállalkozások marketingkommunikációs tevékenységéhez gyakorlatban is jól hasznosítható ismereteket és képességeket nyújtson.

Marketingmenedzsment
A tárgy a Kereskedelem és marketing szak szakmai alapozó tárgya. Jelentős részben az itt szerzett ismeretekre építenek a következő félévi szakirányos tárgyak. A tantárgy bemutatja a vállalati stratégiai tervezés szintjeit, a stratégiai tervezés lépéseit, a stratégiai, a taktikai és operatív döntések különbségeit. Cél, hogy a hallgató ismerje meg a szervezetek marketingtevékenységével kapcsolatos menedzsment funkciókat és feladatokat, a marketingtevékenység tervezésével, koordinálásával, végrehajtásával, és ellenőrzésével kapcsolatos technikákat, a marketing környezet elemzésének módszereit és eljárásait.  Az ismeretek elsajátítása után legyen képes azok gyakorlatban történő alkalmazására és eredményének kommunikálására. A tárgy oktatásával a tanszék marketing alapfogalmainak biztos alkalmazását és a stratégiai szemlélet elsajátítását tartja elsősorban szem előtt.

Piactípusok
A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek különböző piacok sajátosságaival, jellemzőivel. Különös hangsúlyt kap a fogyasztói piac, annak sokszínűsége és változékonysága miatt. A hallgató képet kap arról, hogy milyen trendek jellemzik a piacokat, ezekre milyen módon reagálnak a szervezeti és fogyasztói piac szereplői. A tantárgy mindemellett nagy hangsúlyt helyez a vásárlói magatartás mélyen megértésére, az azt befolyásoló tényezők megismerésére és mindezek alapján a hatékony vállalati stratégia kialakítására.

Nemzetközi marketing
A tárgy oktatásának célja a stratégia tervezés módszereinek a nemzetközi piacokon történő alkalmazása, a globális és a differenciált stratégiák tanulmányozása a marketing mix elemeire vonatkozóan. A hallgatók megismerik a nemzetközi marketing fogalmait, a nemzetközi környezetet, a nemzetközi marketingkutatás jellemzőit, a nemzetközi marketing információs rendszert, a külpiacra való kilépés módszereit, a világban végbemenő globalizációs folyamatokat, az elektronikus kereskedelem lehetőségeit és legújabb módszereit. A tárgy keretein belül ismertetésre kerül a termékpolitika a külpiaci marketingben, globális piacok és a terméktervezés, termék és kultúra, a termékadaptálás formái, a termékszerkezet tervezése. Tárgyalásra kerülnek az értékesítési rendszer kialakításának kérdései, az árpolitikai döntéseket megalapozó tényezők, az árstratégia és ártaktikai döntések a nemzetközi marketingben, valamint a marketingkommunikáció a nemzetközi marketingben.

Kereskedelmi marketing
Az oktatás célja, magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek lehetővé teszik a kereskedelmi vállalatok marketingtevékenységének áttekintését és megalapozzák a piacorientált marketingdöntéseket. A tananyag kiemelten kezeli a kereskedelmi vállalakozások marketingkörnyezetének átalakulását, annak hatását a vállalati stratégiára, az alkalmazott marketing eszközökre. Fontosnak tartjuk a piaci szereplők magatartásának összehasonlítását, a szakmaspecifikus sajátosságok és az aktuális kérdések kiemelését. Kiemelten kezeli a kiskereskedelem szervezeti és szerkezeti átalakulását, a vásárlói trendek és tendenciák kiskereskedelmi vállalkozásokra gyakorolt szerepét. Megismerik a kereskedelmi vállalkozásokra hatást gyakorló makro- és mikrokörnyezeti tényezők területi vonatkozásait.

Termékhasznosság és termékmenedzselés 1.
Cél a kereskedelmi tevékenység során szükséges általános áruismeret elsajátítása. Ennek kapcsán a minőség ismérvei, a minőség befolyásolás, illetve - megőrzés  valamint a minőség - ár - hasznosság egysége kap nagy hangsúlyt. Fontos részterületként elemezzük az eladó egyéniségét, kommunikációs készségét, továbbá a bolti berendezések áttekintését követően – a szaküzletek jellegének megfelelően – konkrét üzlet berendezési példákat elemzünk. A hallgatók szabadon választott árucsoportok és termékek minőségi jellemzőinek bemutatását, illetve minőségének értékelését ismertetését végzik el a környezeti értékek figyelembevétele mellett. Célunk, hogy a hallgatók az áruteszteléskor ismerjék fel az áruk minőségi jegyeit és sajátítsák el a minőség szabályozásának ismereteit a gyakorlati felhasználás, a fogyasztók tájékoztatása céljából. Az órai anyagok megismerése és az otthon felkészülés hozzájárult a logikus gondolkodás, a helyzetfelismerés és a tömör fogalmazás készségek, mint általános kompetenciák elsajátításához.

Szolgáltatásmarketing
A tárgy teljes körű képet ad a termék- és szolgáltatásmarketing elveinek és módszertanának fejlődéséről, a szolgáltatások hazai és nemzetközi kereskedelméről. Áttekinti a szolgáltatás, mint különleges árú sajátosságait, és ezek marketing következményeit. Foglalkozik a termékek és szolgáltatások stratégiájának sajátosságaival, valamint a marketing-mix specifikumaival. Külön tárgyalásra kerülnek a marketingkutatás specifikumai, a szolgáltató szektorban, valamint a szolgáltatásmarketing néhány speciális gyakorlati alkalmazási területének sajátosságai.

Partnereink